Mencions legals

MENCIONS LEGALS

 

1. Dades d’identificació

DECATHLON ESPAÑA SAU és una societat amb domicili social a San Sebastián de los Reyes (Madrid, 28702), al Parque Comercial Alegra, carrer Salvador de Madariaga (Dehesa Vieja), titular del número d’identificació fiscal A79935607, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, volum 14.188, foli 132, secció 8a, full M-18.870, inscripció 203a. Telèfon: 91 623 31 22 Fax: 91 484 39 81, adreça electrònica: [email protected]

2. Introducció

El lloc web https://rental.decathlon.com/es/ca,  té com a finalitat proporcionar informació orientativa sobre els serveis de lloguer que DECATHLON ESPAÑA SAU desenvolupa i ofereix a través d'aquest lloc web.

La companyia es reserva el dret de modificar i/o actualitzar el contingut/configuració i/o presentació de la pàgina web i l’aplicació en qualsevol moment, tenint en compte els interessos legítims dels usuaris.

3. Contacte

Els Usuaris poden utilitzar qualsevol dels mitjans següents per contactar amb aquesta part:

  • Per Internet: a través de la pàgines https://rental.decathlon.com/es/ca
  • Per telèfon: a través del servei d’atenció a l’usuari (+34 900 100 903).
  • Per WhatsApp (+34 676 113 611): de dilluns a dissabte de 10 a 20 h 

4. Propietat industrial i intel·lectual

Decathlon España SAU és la titular o llicenciatària de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual continguts al web, que inclouen, entre d’altres, les marques, els noms comercials, les imatges, els dissenys gràfics o fotogràfics, els arxius, els sons i, en general, tot el contingut a què es pugui accedir des del portal. Queda prohibida la cessió, distribució, transmissió, emmagatzematge o comunicació total o parcial del contingut de les pàgines del portal, tret que Decathlon España SAU ho autoritzi expressament i per escrit.
 

MENCIONES LEGALES

 

1.- Datos identificativos

DECATHLON ESPAÑA S.A.U. es una sociedad con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid, 28702), en el Parque Comercial Alegra, Calle Salvador de Madariaga (Dehesa Vieja), titular del Código de Identificación Fiscal A79935607. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14.188, Folio 132, Sección 8ª, Hoja M-18.870, Inscripción 203ª. Tlfno: 91 623 31 22, Fax: 91 484 39 81, e-mail: [email protected]

2.- Introducción

El sitio https://rental.decathlon.com/es/ca,  tiene como finalidad proporcionar información orientativa acerca de los servicios de alquiler, que DECATHLON ESPAÑA S.A.U. desarrolla y oferta a través de dicho sitio.

La compañía se reserva el derecho de modificar y/o actualizar el contenido/configuración y/o presentación de la página web y app en cualquier momento, teniendo en cuenta los legítimos intereses de los usuarios.

3.- Contacto

Los Usuarios pueden utilizar cualquiera de los siguientes medios para dirigir cualquier comunicación a ésta parte:

  • Vía telemática: a través de la página rental.decathlon.com/es/ca
  • Vía telefónica: a través del servicio de atención al usuario +34 91 623 31 22
  • Vía whatsapp: de lunes a sábado de 10 horas a 20 horas +34 676 113 611 

4.- Propiedad industrial e intelectual

Decathlon España S.A.U. titular o licenciataria de todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual contenidos en la web, incluyendo, sin efecto limitativo, las marcas, nombres comerciales, imágenes, diseños gráficos o fotográficos, archivos, sonidos y, en general, todo el contenido que sea accesible desde el portal. Queda prohibida la cesión, distribución, transmisión, almacenamiento, o comunicación total o parcial del contenido de las páginas del portal, salvo autorización expresa y escrita de Decathlon España S.A.U.