Hoe huren?

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Diefstalverzekering Abonnement Kids

Deze Informatienota wordt uitgegeven in het kader van het optionele collectieve schadeverzekeringscontract nr. 2500.354 (hierna het "Verzekeringscontract") dat is afgesloten:    

 • door DECATHLON France, SAS met variabel kapitaal, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Lille Métropole onder nummer 500 569 405, met maatschappelijke zetel te 4 Boulevard de Mons 59650 Villeneuve d'Ascq (Frankrijk), hierna "Decathlon" genoemd;
 • bij AIG Europe SA, een verzekeringsmaatschappij geregistreerd in Luxemburg (RCS nr. B 218806) met maatschappelijke zetel te 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg); filiaal voor Frankrijk: Tour CBX - 1 passerelle des Reflets 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463, hierna de "Verzekeraar";
 • door bemiddeling van OGEA SAS, handelsnaam: DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN, een verzekeringsmakelaardij met een maatschappelijk kapitaal van € 1.770.000 en maatschappelijke zetel te 4 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE d'ASCQ, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Rijsel onder nummer 501 766 992 en ingeschreven bij de ORIAS onder nummer 08 040 426, hierna "DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN".  


 

De "Diefstalverzekering Abonnement Kids" wordt door Decathlon verdeeld overeenkomstig artikel L. 513-1 van het Franse Verzekeringswetboek. 

Alle niet elders gedefinieerde termen die onderstreept zijn en waarvan de eerste letter in hoofdletters staat, worden gedefinieerd in Artikel 2 "Definities".


 

 1. TOETREDINGSMODALITEITEN VAN UW CONTRACT


 

De "Diefstalverzekering Abonnement Kids" wordt optioneel aangeboden aan iedereen die een Abonnementsontract afsluit in een Decathlon-winkel.

Slechts één fiets of één loopfiets kan door de verzekeringscontract gedekt worden. 


 

 1. DEFINITIES


 

Aangeslotenede meerderjarige natuurlijke persoon woonachtig in België, die een Abonnementscontract heeft getekend en toegetreden is tot het Verzekeringscontract bij het huren van een Gedekte fiets en wiens naam op het Abonnementscontract staat. 


 

Goedgekeurd fietsslot een fietsslot uit het gamma "Fietssloten voor langdurig parkeren" of met een veiligheidsniveau van 7 of meer, verkocht in Decathlon-winkels, of een gelijkwaardig antidiefstalmiddel verkocht in een andere handelszaak, dat op of voor de datum van inschrijving op de " Diefstalverzekering Abonnement Kids" moet zijn aangeschaft.  


 

Verzekerde: de Aangeslotene of de door de Aangeslotene gemachtigde minderjarige gebruiker van de gedekte Fiets.


 

Begunstigde: Decathlon in zijn hoedanigheid van eigenaar van de Gedekte fietsen.


 

Abonnementscontract: huurcontract afgesloten met Decathlon voor een Gedekte fiets, met een minimale duur van 3 maanden.  


 

Eigen Risico: forfaitair bedrag dat overeenkomt met vijftien procent (15%) van de Vervangingswaarde, te betalen door de Aangeslotene in geval van schadevergoeding na diefstal van de Gedekte fiets.  


 

Vervangingswaarde: publieke aankoopprijs (inclusief btw en exclusief promoties) van de Gedekte fiets die op het Abonnementscontract vermeld staat.


 

Gedekte fiets: de verhuurde loopfiets of kinderfiets van het merk Decathlon waarvan de referenties op het Abonnementscontract vermeld staan.


 

Vast punt: een vast en onbeweeglijk element van steen, metaal of bewerkt hout, dat bevestigd is aan een muur of aan de grond, en waarvan de Gedekte fiets niet kan worden losgemaakt, zelfs niet als deze opgetild wordt.

Diefstal: frauduleuze ontvreemding van de Gedekte fiets.


 

Diefstal door geweldDiefstal gepleegd door een Derde die fysiek geweld uitoefent of de Aangeslotene of de Verzekerde bedreigt.


 

Diefstal door inbraakDiefstal door een Derde, door het openbreken van de sluitings- of veiligheidsinrichtingen van een afgesloten lokaal of door het openbreken van een Goedgekeurd fietsslot.


 

Derdeiedere andere persoon dan de Verzekerde.


 

 1. VOORWERP EN GRENZEN VAN UW DEKKING

3.1 Voorwerp van de dekking

In geval van Diefstal door geweld of Diefstal door inbraak, zal de Verzekeraar de Begunstigde de Vervangingswaarde van de Gedekte fiets vergoeden als deze: 

 • op de openbare weg tussen 07:00 en 23:00 uur, of
 • in de gemeenschappelijke delen of op de binnenplaats van een gebouw waarvan de toegang tussen 07.00 en 23.00 uur niet beveiligd is, of
 • in de gemeenschappelijke delen of op de binnenplaats van een gebouw waarvan de toegang beveiligd is door een sluitingssysteem (met sleutels of digicode), ongeacht het tijdstip, en
 • alleen in het geval van fietsen die groter zijn dan 16 inch, met het frame aan een Vast punt is bevestigd met behulp van een Goedgekeurd fietsslot.

Niettegenstaande het bovenstaande blijft het Eigen risico ten laste van de Aangeslotene en moet het aan Decathlon worden betaald. 

Indien het Goedgekeurde fietsslot dat aan een vast punt is bevestigd, samen met een Gedekte fiets groter dan 16 inch wordt gestolen, of als gevolg van de Diefstal beschadigd wordt teruggevonden, ontvangt de Aangeslotene een Decathlon-aankoopbon voor een bedrag dat overeenstemt met de nieuwprijs van het Goedgekeurde fietsslot die op de aankoopfactuur ervan staat vermeld.

3.2 Beperkingen van de dekkingen

De "Diefstalverzekering Abonnement Kids" is beperkt:

 • in geval van Diefstal van de Gedekte fiets: tot de Vervangingswaarde van de Gedekte fiets 
 • in geval van Diefstal indien van toepassing van het Goedgekeurde fietsslot: tot de nieuwwaarde van het Goedgekeurde fietsslot zoals vermeld op de aankoopfactuur ervan. 

De Verzekeraar dekt slechts één Gedekte fiets en, indien van toepassing, slechts één Goedgekeurd fietsslot per Abonnementscontract


 

 1. UITSLUITINGEN VAN DE DEKKING


 

 

HET VOLGENDE WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE:

 • DIEFSTAL VAN DE GEDEKTE FIETS INDIEN DE VERZEKERDE DEZE OP DE OPENBARE WEG WOU ACHTERLATEN OF DAADWERKELIJK ACHTERLIET TUSSEN 23.00 EN 07.00 UUR; 
 • DIEFSTAL VAN DE GEDEKTE FIETS ALS DE VERZEKERDE DEZE TUSSEN 23.00 EN 07.00 UUR WOU ACHTERLATEN OF DAADWERKELIJK ACHTERLIET IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN OF OP DE BINNENPLAATS VAN EEN GEBOUW WAARVAN DE TOEGANG NIET IS BEVEILIGD DOOR EEN SLUITINGSSYSTEEM (SLEUTELS OF DIGICODE);
 • DIEFSTAL VAN DE GEDEKTE FIETS VAN MEER DAN 16 INCH DIE NIET MET HET FRAME AAN EEN VAST PUNT IS BEVESTIGD MET EEN GOEDGEKEURD FIETSSLOT
 • DIEFSTAL VAN DE GEDEKTE FIETS DIE GEPLAATST WAS OP DE FIETSENDRAGER VAN EEN VOERTUIG ZONDER SLUITINGSSYSTEEM (SLEUTELS) EN ZONDER GOEDGEKEURD FIETSSLOT IN GEVAL VAN EEN FIETS GROTER DAN 16 INCH;
 • DIEFSTAL VAN DE GEDEKTE FIETS WANNEER DEZE VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN WORDT GEBRUIKT; 
 • SCHADE ALS GEVOLG VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID VAN DE VERZEKERDE
 • ELKE AANGESLOTENE DIE VOORKOMT IN EEN OFFICIËLE, OVERHEIDS- OF POLITIEDATABANK VAN BEKENDE OF VERMOEDELIJKE TERRORISTEN, ELKE AANGESLOTENE DIE LID IS VAN EEN TERRORISTISCHE ORGANISATIE, DIE BETROKKEN IS BIJ DRUGSHANDEL OF ALS LEVERANCIER OPTREEDT BIJ DE ILLEGALE HANDEL IN NUCLEAIRE, CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS. 


 

 1. TERRITORIALITEIT


 

De garantie geldt voor elke gedekte gebeurtenis, waar ook ter wereld. 


 

 1. HOE EEN SCHADEGEVAL MELDEN?


 

BELANGRIJK: in geval van Diefstal dient de Aangeslotene zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten, met vermelding van de omstandigheden van de diefstal van de Gedekte fiets en, indien van toepassing, van het Goedgekeurde fietsslot

Alvorens naar de winkel te gaan, dient de Aangeslotene het schadegeval aan te geven bij DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN binnen twee (2) werkdagen na het plaatsvinden van de Diefstal:

 • ofwel via internet, via zijn klantenzone op www.verzekeringen.decathlon.be;
 • ofwel schriftelijk bij: Service Clients DECATHLON ASSURANCES SPORTS, 4 rue du Professeur Langevin, BP 90389, 59020 Lille Cedex (Frankrijk).


 

Bewijsstukken voor het schadegeval:

De Aangeslotene dient bij zijn aangifte van het schadegeval volgende stukken te voegen:

 • het Abonnementscontract;
 • het proces-verbaal van de politie met vermelding van zijn naam, voornaam, adres, van de Diefstal met inbraak of de Diefstal met geweld, de omstandigheden van de genoemde diefstal en de referenties van de Gedekte fiets (model en serienummer); 
 • indien van toepassing, de aankoopfactuur van het Goedgekeurde fietsslot.

 

Indien de Gedekte fiets en, indien van toepassing, het Goedgekeurde fietsslot, niet binnen vijf (5) dagen na de Diefstal teruggevonden zijn, dient de Aangeslotene aan zijn schadeaangifte een verklaring op eer toe te voegen dat de Gedekte fiets en, indien van toepassing, het Goedgekeurde fietsslot, niet teruggevonden zijn.


 

En, meer in het algemeen, moet de Aangeslotene elk document voorleggen dat door de Verzekeraar wordt opgevraagd indien dit objectief en strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat aan de dekkingsvoorwaarden is voldaan. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om de mening van een expert of een onderzoeker te vragen om de schadeclaim te beoordelen.    


 

Schadeaangiftes moeten gebeuren in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden, op straffe van verval van de dekking, behalve in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht en in geval van vertraging bij de schadeaangifte, als wordt vastgesteld dat deze vertraging schade berokkent aan de Verzekeraar.


 

Ter herinnering, 

 • elke fraude, verzwijging of opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken door de Aangeslotene, bedoeld om de Verzekeraar te misleiden met betrekking tot de omstandigheden of de gevolgen van een schadegeval, heeft het verlies van elk recht op vergoeding van deze schade tot gevolg;
 • het is aan de Aangeslotene om te bewijzen dat aan de voorwaarden voor dekking is voldaan.


 

 1. UITVOERING VAN DE DEKKING


 

De uitvoering van de dekking kan pas gebeuren na indiening van een volledig dossier vergezeld van de gevraagde documenten. 

Zodra het gedekte schadegeval onderzocht en aanvaard is, ontvangt de Begunstigde rechtstreeks van de Verzekeraar een schadevergoeding en ontvangt de Aangeslotene, indien van toepassing, een Decathlon-tegoedbon (die de Diefstal van het Goedgekeurde fietsslot dekt), binnen de beperkingen en voorwaarden bepaald in deze nota. 


 

De Aangeslotene blijft aansprakelijk voor het Eigen Risico, dat hij aan Decathlon zal betalen.


 

 1. PREMIE


 

De verzekeringspremie is vastgesteld op twee euro (2€) per maand en per Gedekte Fiets. De premie dient maandelijks betaald, met uitdrukkelijke toestemming van de Aangeslotene, door maandelijkse debitering door Decathlon van dezelfde bankrekening waarvan de prijs van het Abonnementscontract wordt ingehouden.


 

 1. WERKING VAN DE TOETREDING


 

9.1 Ingangsdatum en duur van aansluiting en dekking

Onder voorbehoud van de effectieve betaling van de eerste maandelijkse premie op de dag van toetreding tot het Verzekeringscontract, gaat de verzekering in op de toetredingsdatum die op het Abonnementscontract vermeld staat. 


 

Onder voorbehoud van effectieve betaling van de maandelijkse premie, is de duur van de aansluiting en de dekking die van het Abonnementscontract.


 

De aansluiting en dekking eindigen: 

 • bij het verstrijken van de garantieperiode;
 • op verzoek van de Aangeslotene na afloop van een periode van een jaar, door de Verzekeraar ten minste twee maanden voor de jaarlijkse vervaldag hiervan op de hoogte te stellen (Artikel L. 113-12 van het Franse Verzekeringswetboek);
 • nadat de Verzekeraar een schadegeval van de Gedekte Fiets in behandeling heeft genomen;
 • indien het Abonnementscontract beëindigd wordt;
 • in alle andere gevallen voorzien door het Verzekeringswetboek en met name bij verdwijning of totale vernietiging van de Gedekte fiets, waarvoor geen beroep gedaan kan worden op de dekking.


 

Indien de door Decathlon Gedekte fiets wordt omgewisseld op grond van een van de wettelijke dekkingen die op Decathlon van toepassing zijn, wordt de omgewisselde fiets door het Verzekeringscontract gedekt onder dezelfde voorwaarden als de aanvankelijk opgegeven Gedekte fiets voor de resterende duur van de aansluiting. 


 

9.2 Verzakingsrecht

De Aangeslotene kan zijn toetreding opzeggen per brief (zie model hieronder) binnen een termijn van veertien kalenderdagen vanaf de datum van zijn toetreding, zonder dat hij hiervoor een reden hoeft op te geven of een boete dient te betalen. Deze brief moet, samen met de bankgegevens (of IBAN) van de Aangeslotene, verstuurd worden naar DECATHLON ASSURANCES SPORTS, 4 rue du Professeur Langevin, BP 90389, 59020 Lille Cedex (Frankrijk). 


 

Model voor verzakingsbrief: 

Ik, ondergetekende, (Naam, Voornaam), wens afstand te doen van mijn toetreding tot de "Diefstalverzekering Abonnement Kids" dd. ………… en wil u vragen mij persoonlijk de betaalde premie terug te betalen, dat wil zeggen € .......  Gedaan te ……………. op ................  Handtekening …………..

Na ontvangst van de verzakingsbrief door DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN wordt de toetreding geacht nooit te hebben bestaan. Elke betaalde premie wordt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verzakingsverzoek aan de Aangeslotene terugbetaald. 


 

De voorgaande bepalingen zijn onder dezelfde voorwaarden van toepassing indien de Aangeslotene het bewijs levert van eerdere dekking van de risico's die worden gedekt door het contract "Diefstalverzekering Abonnement Kids" en om deze reden zijn aansluiting wenst op te zeggen (artikel L. 112-10 van het Verzekeringswetboek).


 

De Aangeslotene kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen als hij tijdens de verzakingsperiode uitdrukkelijk heeft verzocht om uitvoering van de verzekeringspolis, bijvoorbeeld in de vorm van een door de Aangeslotene gedane schadeaangifte. 


 

 

                      Informatie aan de Aangeslotene over de uitoefening van het verzakingsrecht 

  voorzien in artikel L. 112-10 van het Franse Verzekeringswetboek

 

U dient na te gaan of u niet reeds dekking hebt voor een van de risico's die door dit nieuwe contract worden verzekerd. Als dit het geval is, hebt u het recht om dit contract binnen een periode van veertien (kalender)dagen na het afsluiten ervan zonder kosten of boete op te zeggen als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • U hebt dit contract voor niet-zakelijke doeleinden afgesloten. 
 • Dit contract is een aanvulling op de aankoop van een goed of dienst dat door een leverancier wordt verkocht.
 • U kunt bewijzen dat u al gedekt bent voor een van de risico's die door dit nieuwe contract verzekerd worden.
 • Het contract dat u wilt annuleren is niet volledig uitgevoerd.
 • U hebt geen schadegeval gemeld dat door dit contract gedekt wordt.

 

In dit geval kunt u uw verzakingsrecht uitoefenen door een brief of een andere duurzame drager naar de Verzekeraar van het nieuwe contract te sturen, samen met het bewijs dat u al dekking hebt voor een van de risico's die door het nieuwe contract verzekerd worden. De Verzekeraar is verplicht om de betaalde premie binnen dertig dagen na uw verzaking terug te betalen.

Om het u gemakkelijker te maken, biedt Decathlon u de mogelijkheid om per post aan uw contract te verzaken gedurende 14 dagen vanaf de datum waarop het werd afgesloten, zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven, op voorwaarde dat u geen schadegeval hebt gemeld.


 

 1.  KLACHT


 

In geval van ontevredenheid over het afsluiten of de uitvoering van deze toetreding dient de Aangeslotene zijn klacht te richten aan DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN: Service Clients DECATHLON ASSURANCES SPORTS, 4 rue du Professeur Langevin, BP 90389, 59020 Lille Cedex (Frankrijk) of per e-mail aan [email protected] ; Het verzoek moet het contractnummer vermelden en het voorwerp ervan specificeren.  De klantendienst van DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN verbindt zich ertoe de ontvangst van de klacht binnen vijf (5) dagen te bevestigen en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van deze eerste klacht te antwoorden (behalve in bijzondere omstandigheden waarvan de Aangeslotene dan op de hoogte zal worden gesteld).  


 

Indien de Klantendienst van DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN de klacht geheel of gedeeltelijk afwijst of weigert te aanvaarden, kan de Aangeslotene zijn klacht indienen bij het Franse filiaal van de Verzekeraar op het volgende adres: [email protected]. Het Franse filiaal van de Verzekeraar verbindt zich ertoe de ontvangst van de klacht binnen vijf (5) werkdagen te bevestigen en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van de klacht door het Franse filiaal van de Verzekeraar te antwoorden (behalve in bijzondere omstandigheden waarvan de Aangeslotene dan op de hoogte zal worden gesteld).  


 

Als de eiser een particulier is die voor niet-professionele doeleinden handelt en het meningsverschil blijft bestaan na het antwoord van het Franse filiaal van de Verzekeraar, kan de eiser de zaak voorleggen aan de Franse Ombudsman van Verzekeringen per post op het volgende adres: La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 (Frankrijk), of per e-mail naar [email protected], of door het onlineformulier in te vullen dat beschikbaar is op www.mediation-assurance.org.


 

Aangezien AIG Europe SA een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij is, kan de betrokken fysieke persoon, indien het meningsverschil blijft bestaan na het antwoord van het Franse filiaal van de Verzekeraar of bij het uitblijven van een antwoord na een periode van 90 dagen:  

 1. de klacht indienen bij de maatschappelijke zetel van de Verzekeraar, hetzij per post door te schrijven naar AIG Europe SA "Service Réclamation Niveau Direction", 35D avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), hetzij per e-mail naar het volgende adres: [email protected] ;
 2. de zaak voorleggen aan een van de Luxemburgse bemiddelingsinstanties waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de website van de hoofdzetel van de Verzekeraar op het volgende adres http://aig.lu; of
 3. een buitengerechtelijk beroep indienen bij het Commissariat Aux Assurances (CAA) in Luxemburg, hetzij per post naar CAA, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), hetzij per fax naar het CAA op +352 22 69 10, hetzij per e-mail naar [email protected], hetzij online op de website van het CAA http://www.caa.lu.


 

Geen van de bovengenoemde minnelijke schikkingen doet afbreuk aan het recht van de betrokken persoon om gerechtelijke stappen te ondernemen. 


 

Het klanttevredenheidsbeleid van de Verzekeraar is beschikbaar op zijn website op het volgende adres: http://www.aig.com


 

 1. DIVERSE BEPALINGEN 


 

 1. Verjaringstermijn 

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen L. 114-1 en volgende van het Verzekeringswetboek verjaren alle vorderingen die voortvloeien uit een verzekeringscontract na twee jaar vanaf de gebeurtenis die er aanleiding toe gaf. Deze termijn loopt echter: 

 • in geval van verzwijging, weglating, onjuiste of onnauwkeurige opgave van het risico, pas vanaf de dag dat de Verzekeraar hiervan op de hoogte was; 
 • in geval van een schadegeval, pas vanaf de dag waarop de betrokken partijen er kennis van hebben genomen, indien zij bewijzen dat zij er tot dan toe niet van op de hoogte waren. 

Wanneer de vordering van de Aangeslotene tegen de Verzekeraar gebaseerd is op het verhaal van een Derde, gaat de verjaringstermijn pas in op de dag waarop deze Derde een rechtsvordering tegen de Aangeslotene heeft ingesteld of door deze schadeloos is gesteld. 

De verjaring wordt gestuit: 

 • door een van de gewone oorzaken van stuiting van de verjaring, namelijk:
  • elke rechtsvordering, met inbegrip van het kortgeding, elke dagvaarding, inbeslagneming of bewarende of uitvoerende maatregel betekend aan de persoon wiens verjaring moet worden voorkomen, overeenkomstig de artikelen 2241 tot 2244 van het Franse Burgerlijk Wetboek ;  
  • elke ondubbelzinnige erkenning door de Verzekeraar van het recht van de Aangeslotene, of elke erkenning van schuld door de Verzekerde aan de Verzekeraar overeenkomstig Artikel 2240 van het Franse Burgerlijk Wetboek; 
  • elke rechtsvordering of gedwongen uitvoeringsmaatregel tegen een hoofdelijke schuldenaar, elke erkenning door de Verzekeraar van het recht van de Aangeslotene of elke erkenning van schuld door een van de hoofdelijke schuldenaren stuit de verjaringstermijn ten aanzien van alle medeschuldenaren en hun erfgenamen, overeenkomstig artikel 2245 van het Franse Burgerlijk Wetboek;
 • alsmede in de volgende gevallen zoals bepaald in artikel L. 114-2 van het Verzekeringswetboek:
  • elke aanduiding van een deskundige naar aanleiding van een schadegeval;
  • elke verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging door:
   • de Verzekeraar aan de Aangeslotene wegens niet-betaling van de premie;
   • de Aangeslotene aan de Verzekeraar voor betaling van de schadevergoeding. 

In afwijking van artikel 2254 van het Franse Burgerlijk Wetboek, en in overeenstemming met artikel L. 114-3 van het Franse Verzekeringswetboek, mogen de partijen van het verzekeringscontract de duur van de verjaringstermijn niet wijzigen, zelfs niet met wederzijds goedvinden, of de oorzaken van de schorsing of stuiting ervan toevoegen.


 

 1. Taal van het contract 

Het Frans is de taal die gebruikt wordt voor het afsluiten van het Verzekeringscontract en voor alle handelingen gedurende de looptijd ervan.


 

 1. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

Het Verzekeringscontract werd afgesloten op basis van de Franse wetgeving, van kracht op de datum van inschrijving, die van toepassing is op verzekeringscontracten.  Het Verzekeringscontract is onderworpen aan het Franse recht.  De contracterende partijen verklaren dat zij zich onderwerpen aan de rechtspraak van de Franse rechtbanken en afzien van elke procedure in een ander land.


 

 1. Sanctie voor een verkeerde voorstelling van het risico 

Overeenkomstig de bepalingen van het Franse Verzekeringswetboek wordt het contract nietig indien de Aangeslotene verzwijgt of opzettelijk een verkeerde voorstelling geeft van de bestanddelen van het risico.


 

 1. Subrogatie 

In overeenstemming met Artikel L.121-12 van het Verzekeringswetboek wordt de Verzekeraar, in geval van gedeeltelijke of volledige betaling van schadevergoeding, automatisch gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen van de Aangeslotene, tot het bedrag van de betaalde schadevergoeding.


 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

In zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder in het kader van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, verbindt de Verzekeraar zich ertoe de persoonsgegevens van zijn klanten, verzekeringnemers, Aangeslotenen en partners te beschermen in overeenstemming met de genoemde verordening.  De verzameling van persoonsgegevens door de Verzekeraar gebeurt om (al dan niet langs geautomatiseerde weg) de inschrijving en het beheer van verzekeringscontracten en schadegevallen mogelijk te maken. De Verzekeraar kan de verzamelde persoonsgegevens ook gebruiken voor misdaadpreventie (in het bijzonder om fraude en het witwassen van geld te bestrijden). De Verzekeraar kan voor dezelfde doeleinden persoonsgegevens doorgeven aan maatschappijen van zijn groep, dienstverleners en andere derden.  Persoonsgegevens kunnen naar het buitenland worden overgedragen, inclusief naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dergelijke overdrachten zijn onderworpen aan passende waarborgen, waaronder contractuele waarborgen, in overeenstemming met de toepasselijke Europese regelgeving. De betrokkenen personen hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, met name het recht op toegang, verbetering, beperking van gebruik, bezwaar, verwijdering en overdraagbaarheid.  Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de Verzekeraar en de rechten van betrokkenen is beschikbaar op http://www.aigassurance.fr/protection-des-donneespersonnelles.

Elke betrokken persoon kan zijn rechten uitoefenen door te schrijven naar: AIG Service Conformité, Tour CBX, 1 passerelle des Reflets - 92040 Paris La Défense Cedex (Frankrijk) of via e-mail naar [email protected]. Een kopie van het beleid van de Verzekeraar met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan worden verkregen door te schrijven zoals hierboven aangegeven.  Elke betrokkene kan ook bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden, door middel van een eenvoudige brief verzonden zoals hierboven aangegeven. 


 

 1. Internationale sancties

In overeenstemming met Artikel 6 van het Franse Burgerlijk Wetboek dient opgemerkt te worden dat geen van de door het Verzekeringscontract geboden dekkingen van toepassing kan zijn als deze betrekking heeft op een risico waarvan de verzekerbaarheid in strijd zou zijn met de openbare orde, of als het de Verzekeraar verboden is om een verzekeringscontract of dienst te leveren vanwege een sanctie, beperking, verbod of embargo voorgeschreven door de wet- of regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika of een andere staat of door een besluit van de Verenigde Naties of de Europese Unie.


 

 1. Toezichthouder

AIG Europe SA is erkend door het Luxemburgse Ministerie van Financiën en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), Tel: (+352) 22 69 11 - 1, [email protected], http://www.caa.lu/. Het jaarverslag over de solvabiliteit en de financiële positie van AIG Europe SA is beschikbaar op http://www.aig.lu/. 


 

De verkoop van verzekeringscontracten in Frankrijk door de Franse tak van AIG Europe SA is onderworpen aan de toepasselijke Franse regelgeving, onder toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 (Frankrijk). https://acpr.banque-france.fr/.


 

DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN staat als verzekeringstussenpersoon onder toezicht van de "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution", 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 (Frankrijk). https://acpr.banque-france.fr/.
 

 


 

IV/ AANBOD HUURABONNEMENT FIETS VOOR VOLWASSENEN (dienst mobiliteit) 

Fietsverhuur voor volwassenen de bijgewerkte lijst met modellen is beschikbaar op http://rental.decathlon.com/be

Minimale verbintenisduur3 maanden 

Specifieke kenmerken

Bij het afsluiten van een abonnement en met het oog op de uitvoering van de schadeservice en de diefstalverzekering, genereert de aanmaak van het account van de Klant automatisch de aanmaak van een klantenzone op de website www.verzekeringen.decathlon.be  waar de Klant aangifte kan doen van schade aan het Product en/of een diefstal. 

PARKEREN VAN EEN GEHUURDE FIETS Wanneer de Klant het Product parkeert, moet hij het beveiligen door het frame aan een vast punt te bevestigen met behulp van het meegeleverde fietsslot.

De Klant verklaart dat hij op de hoogte is van de algemene voorwaarden van de service voor onopzettelijke materiële schade en diefstal die in zijn abonnement is inbegrepen en beschikbaar is in Bijlage IV 3 hierbij.

Hij erkent bijgevolg dat in geval van niet-naleving van deze bepalingen, hij niet gedekt zal zijn en door DECATHLON verplicht kan worden tot gedeeltelijke of volledige vergoeding van de prijs van het Product en de meegeleverde accessoires.  

HUUR VAN EEN ELEKTRISCH ONDERSTEUNDE FIETS

Bij het parkeren van een elektrische fiets (buiten of thuis) moet de Klant de batterij verwijderen.

De Klant verbindt zich ertoe de laadcycli van de batterij te respecteren.

De Klant mag het elektronische gedeelte (motor, batterij, regelaar) van de elektrische fiets niet demonteren.

KILOMETERBEPERKING: de Klant verbindt zich ertoe het Product voor normale doeleinden te gebruiken. Bijgevolg mag de Klant niet meer dan 1200 km per maand afleggen. Bij bewezen niet-nakoming van deze verplichting behoudt DECATHLON zich het recht voor om een boete van 0,30 euro per extra kilometer toe te passen. DECATHLON kan het Contract ook opzeggen.

KOSTEN VOOR REPARATIE EN VERVANGING VAN ONTBREKENDE ACCESSOIRES De klant verbindt zich ertoe om de fiets terug te bezorgen in een normale staat van gebruik en slijtage in verhouding tot de gebruiksperiode; eventuele schade (gescheurd zadel, gedeukte remhendel, enz.) of ontbrekende onderdelen (hangslot, sleutel van het slot, batterijsleutels) kunnen in rekening worden gebracht wanneer de fiets wordt teruggebracht.

Inbegrepen diensten 

 • PRODUCTONDERHOUD ALS ONDERDEEL VAN HET ONDERHOUDSPAKKET (IN HET GEVAL VAN EEN FIETS)

Klanten worden eraan herinnerd dat een onderhoudspakket in hun abonnement is inbegrepen. 

Voor Parijs en Lyon kan, als onderdeel van het onderhoudspakket, en in samenwerking met Cyclofix, een technieker naar de door de Klant gekozen locatie komen om reparaties uit te voeren. De Klant kan de website van Cyclofix raadplegen voor informatie over de steden die door Cyclofix bediend worden: https://www.cyclofix.com/reparation.

Reparatie- en onderhoudsprestaties die in het pakket zijn inbegrepen:

binnenband vervangen

buitenband vervangen

kabel en mantel vervangen

remblokken vooraan en achteraan vervangen

ketting vervangen

derailleur vervangen

achter- of voorwiel vervangen

spaak vervangen en richten van het wiel

derailleurpad vervangen

trapas vervangen

cassette en freewheel vervangen

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de Klant:

 • contact opnemen met de klantendienst om onze partner Cyclofix te vragen een onafhankelijke hersteller te sturen om aan uw fiets te werken, of, 
 • het Product rechtstreeks naar een DECATHLON-winkel brengen. In dat geval, en als het Product langer dan 72 uur buiten gebruik is, wordt een nieuwe fiets ter vervanging geleverd, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Het onderhoudspakket omvat geen schade of verlies waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zoals hieronder op niet-limitatieve wijze beschreven: structureel beschadigd fietsframe, diepe krassen op het frame, gescheurd zadel, gebarsten of afgebroken bedieningsscherm, ingedeukte of gebarsten handvatten, gebroken of verbogen remhendel, kapotte of ontbrekende verlichting, kapotte of ontbrekende bel, beschadigd of ontbrekend spatbord.

SERVICE ONOPZETTELIJKE SCHADE In geval van volledige of gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van het Product, als gevolg van een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis die de goede werking ervan beïnvloedt, worden de kosten voor de reparatie (onderdelen en werkuren) die wordt uitgevoerd in de werkplaats van een Decathlon-winkel, gedragen door DECATHLON.

Deze service is geldig voor meerdere reparaties zolang het cumulatieve bedrag van de reparaties lager blijft dan de publieke verkoopprijs, inclusief alle belastingen, van het Product.

Als het Product niet kan worden gerepareerd of als het bedrag van de reparatie hoger is dan de verkoopprijs inclusief alle belastingen, wordt het huurcontract beëindigd zonder verdere kost voor de Klant.

Worden niet gedekt in deze service: 

 • schade als gevolg van een wijziging aan het Product die niet uitgevoerd werd door een DECATHLON-werkplaats; 
 • slijtage;
 • schade als gevolg van het niet-naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies in de handleiding van de fabrikant;
 • krassen, schilfers en schrammen;
 • de kosten van offertes of reparaties die de Klant heeft gemaakt zonder voorafgaand akkoord van DECATHLON;
 • schade die opzettelijk werd aangebracht of die het gevolg is van nalatigheid van de gebruiker van het Product.

DIEFSTALSERVICE In geval van diefstal door geweld, bedreiging, losrukken of elk andere manier om de Klant te overreden met de bedoeling hem het Product te ontnemen, of in geval van diefstal door inbraak in een met sluitings- of veiligheidsinrichtingen afgesloten lokaal of door het openbreken van het met het Product meegeleverde fietsslot, blijft slechts 15% van de verkoopprijs, inclusief alle belastingen, van het Product ten laste van de Klant. 


 

In dat geval wordt de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd.

Worden niet gedekt in deze service:

 • diefstal van het Product dat niet met het frame aan een vast punt is bevestigd met behulp van het meegeleverde fietsslot;
 • diefstal van het Product dat zonder sluitingssysteem (sleutels) op de fietsendrager van een voertuig is geplaatst.

UITVOERINGSVOORWAARDEN van de service diefstal en onopzettelijke schade

Om gebruik te kunnen maken van deze Service voor diefstal- en onopzettelijke schade, moet de Klant de hieronder beschreven procedure volgen: 

In geval van onopzettelijke schade: alvorens naar de Winkel te gaan, moet de Klant de schade melden aan de klantendienst van DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN binnen de vijf (5) werkdagen na het incident:

 • ofwel via internet, via zijn klantenzone op www.verzekeringen.decathlon.be;
 • ofwel schriftelijk naar: DECATHLON ASSURANCES SPORTS, 4 rue du Professeur Langevin, BP 90389, 59020 Lille Cedex (Frankrijk).
 • en een verklaring op eer (met zijn naam, voornaam en adres) indienen waarin de precieze en gedetailleerde omstandigheden die de onopzettelijke schade hebben veroorzaakt, worden vermeld, alsook zijn abonnementsnummer.

Bij een diefstal: 

 • zo snel mogelijk na het vaststellen van de diefstal een klacht indienen bij de bevoegde politieautoriteiten, waarin de diefstal van het Product, het model en het serienummer indien van toepassing en de omstandigheden van de diefstal moeten worden vermeld;  en vervolgens
 • de diefstal melden aan de klantendienst van DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN binnen de vijf (5) werkdagen na het incident: 
 • ofwel via internet, via zijn klantenzone op www.verzekeringen.decathlon.be;
 • ofwel schriftelijk naar: Service Clients DECATHLON ASSURANCES SPORTS, 4 rue du Professeur Langevin, BP 90389, 59020 Lille Cedex (Frankrijk),
 • samen met de klachtindiening en het abonnementsnummer.

Als de omstandigheden niet gedekt zijn in overeenstemming met deze uitvoeringsvoorwaarden (bv. opzettelijke schade, vandalisme, enz.) geldt het volgende:  

 • als het Product kan worden gerepareerd en de reparatiewaarde lager is dan de verkoopprijs inclusief btw van het Product die op de e-mail met het abonnementsoverzicht staat, blijft de reparatie ten laste van de Klant;
 • als het Product niet kan worden gerepareerd of als de waarde van de reparatie hoger is dan de verkoopprijs inclusief btw van het Product die op de e-mail met het abonnementsoverzicht staat, is de Klant jegens DECATHLON een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de verkoopprijs inclusief btw van het Product. Het huurcontract wordt dan onmiddellijk stopgezet.

De Klant begrijpt dat DECATHLON zich het recht voorbehoudt om gerechtelijke stappen te ondernemen om de waarde van het gestolen, verloren of beschadigde Product terugbetaald te krijgen en zo de door DECATHLON gedragen kosten vergoed te krijgen. 

Consequenties van niet-betaling: in geval van niet-betaling van de huurbedragen door de Klant, wordt deze laatste ervan op de hoogte gebracht dat zijn verzekering wordt opgeschort tot de regularisatie van de onbetaalde maand(en).


 

De Klant heeft toegang tot alle precontractuele documenten met betrekking tot de verzekering aangeboden in bijlage /   


 

Veiligheidde Producten zijn bedoeld voor redelijk gebruik op berijdbare wegen.

De Klant erkent op de hoogte te zijn van de veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van het Product en zijn wettelijke verplichtingen, namelijk, 's nachts of bij onvoldoende zichtbaarheid, een reflecterend hesje dragen buiten de bebouwde kom en op het Product een verlichtingsmiddel installeren. Daarnaast is elk kind onder de 12 jaar verplicht een helm te dragen op de openbare weg.