Hoe huren?

Gebruiksvoorwaarden

Huur onze producten per dag. Ideaal om een sport te ontdekken, producten te testen of voor vakantie.

Algemene gebruiksvoorwaarden Website


 

1 - Voorwoord 


 

Deze gebruiksvoorwaarden worden afgesloten tussen elke internetgebruiker van de website (hierna de 'Gebruiker' genoemd) en de site 'https://rental.decathlon.com/nl/nl' (hierna de 'Website' of 'https://rental.decathlon.com/nl/nl' genoemd). 


 

Het gebruik van de Website impliceert de onherroepelijke aanvaarding, zonder voorbehoud, van de gebruiksvoorwaarden van de Website door de Gebruiker.


 

De Website wordt beheerd door het bedrijf Decathlon Netherlands B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34306685, gevestigd te 1101 BA, Amsterdam aan de Hoogoorddreef 15 - Gebouw Amerika; hierna 'Decathlon' genoemd. 


 

Het bedrijf Decathlon maakt deel uit van de 'DECATHLON-groep'. Deze groep omvat het bedrijf Decathlon SE en alle andere firma's waarvan deze rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 10% van het kapitaal of van de stemrechten bezit (hierna 'Bedrijven van de DECATHLON-groep' genoemd). 


 

De website ‘https://rental.decathlon.com/nl/nl’ verwijst naar de website die in hoofdzaak toegankelijk is via de url https://rental.decathlon.com/nl/nl en die de Gebruikers toelaat gebruik te maken van de in artikel 2 beschreven functies. 


 

Decathlon beperkt het gebruik van de eigen Website tot Gebruikers die de hoedanigheid van een particulier hebben en die er met een normale frequentie gebruik van maken. Het gebruik van of de omgeleide toegang tot de Website is ten strengste verboden voor natuurlijke of rechtspersonen die de Website voor professionele doeleinden of in het kader van een bijkomende beroepsactiviteit gebruiken. 


 

Voor de doelstellingen van deze gebruiksvoorwaarden, omvat de term 'Gebruik' alle door de Gebruiker uitgevoerde handelingen van zodra hij toegang krijgt tot de Website, inclusief de loutere raadpleging, los van het soort verbindingsmiddel (met name computer, tablet en smartphone), het type verbinding (privéverbinding, verbinding van een derde of openbare wifi) en de plaats van verbinding (vanuit Nederland of het buitenland). 


 

2 - DOOR DE WEBSITE AANGEBODEN FUNCTIES 


 

De Website laat de Gebruiker toe: 

 • de artikelen en verschillende diensten te ontdekken die de Bedrijven van de DECATHLON-groep te huur aanbieden door middel van een abonnement; 
 • Decathlon-winkels te identificeren die verhuur per abonnement aanbieden; 
 • de algemene voorwaarden van de op abonnement gebaseerde verhuurdiensten van Decathlon te raadplegen;  
 • toegang te krijgen tot zijn klant account om de details van zijn abonnement te bekijken en zijn gegevens te beheren, waaronder contactgegevens, betaalmethoden en facturen; 
 • toegang te krijgen tot vragen en/of antwoorden over de op abonnement gebaseerde verhuurdiensten van Decathlon. 

De lijst met functies wordt louter ter informatie gegeven. De Website behoudt zich het recht voor om functies toe te voegen of tijdelijk of definitief stop te zetten, zonder toestemming van de gebruiker.


 

3 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE 


 

3.1 De Website is voorbehouden aan meerderjarige particulieren en aan minderjarigen met ouderlijke toestemming. In elk geval raadt Decathlon elke persoon die verantwoordelijk is voor een minderjarige aan om het gebruik van de Website door die minderjarige te controleren.


 

3.2 De toegang tot bepaalde door de Website aangeboden diensten kan afhankelijk worden gemaakt van het aanmaken van een account, waarvoor de Gebruiker informatie moet meedelen die het mogelijk maakt om hem te identificeren. De Gebruiker verbindt zich ertoe juiste en volledige identiteitsgegevens te verstrekken en verbindt zich er eveneens toe geen identiteit van derden onrechtmatig aan te nemen. Gebeurt dit toch, dan behoudt de Website zich het recht voor om het account niet te bevestigen, te schorsen of te verwijderen.


 

De Gebruiker mag slechts één persoonlijk Decathlon-account hebben. Als wordt vastgesteld dat eenzelfde Gebruiker meerdere accounts heeft, behoudt Decathlon zich het recht voor om, na onderzoek van de situatie, één of alle accounts van de Gebruiker te schorsen of te verwijderen. 


 

Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door Decathlon bij het aanmaken van een account staat in de privacyverklaring.


 

3.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe geen software, tools, scripts, robots of andere middelen of processen (waaronder indexeringsrobots, browserplug-ins en add-ons, of enige andere technologie) te ontwikkelen, te ondersteunen of te gebruiken die gericht zijn op het scrapen van Inhouden of het anderszins kopiëren van profielen en andere gegevens van de Website. 


 

4 – GEDRAG OP DE WEBSITE 


 

De Gebruiker verbindt zich er met name toe: 

 • geen onwettige handelingen te stellen; 
 • niet op welke manier dan ook persoonlijke gegevens van gebruikers van de Website te extraheren of te verzamelen; 
 • geen inhouden van derden onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten, betreffende de persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens of rechten op afbeelding eraf te halen, op te nemen of uit te baten voor andere doeleinden dan het louter weergeven tijdens het surfen op deze Website; 
 • niet de identiteit aan te nemen van een derde partij en/of persoonlijke gegevens van een derde te publiceren. 

In het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat indruist tegen de sportethiek of tegen de waarden en belangen van de DECATHLON-groep.


 

5 - INTELLECTUELE EIGENDOM 


 

De inhoud op de Website is onderworpen aan de eigendomsrechten en beschermd inzake intellectuele eigendom, met name auteursrechten, ontwerpen en modellen, merken, domeinnamen, patenten, knowhow, software of databanken. De DECATHLON-groep en zijn partners blijven eigenaar van al deze Inhouden en de rechten die ermee samenhangen.


 

De DECATHLON-groep kent de Gebruikers op deze inhoud een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie toe, zonder het recht om onderlicenties te verstrekken en louter voor toegang tot, surfen op en gebruik van deze Website. Deze licentie kent de Gebruikers geen enkel ander recht toe, zeker niet voor de commerciële exploitatie van deze inhoud.


 

6 - AANSPRAKELIJKHEID 


 

6.1 Aansprakelijkheid van de Website 


 

Het raadplegen en gebruik van de Website gebeurt op verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Website kan links naar websites van derden hosten. Als de Gebruiker deze links aanklikt, erkent hij dat Decathlon de inhoud ervan niet kan waarborgen en aanvaardt hij bijgevolg dat hij er op eigen risico naar toe surft. Bijgevolg kan Decathlon niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van de Website en de informatie die deze bevat. De Gebruiker wordt er daarnaast van in kennis gesteld dat Decathlon tijdelijk de toegang tot de Website kan onderbreken om technische redenen, met name voor het onderhoud ervan. De Gebruiker aanvaardt deze onderbrekingen en verzaakt aan elke vordering in dat verband. Het gebruik van de Website door de Gebruiker impliceert de kennis en de aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van de technologieën eigen aan het internet, meer bepaald wat betreft de responstijden om de server die de Website host te raadplegen of te bevragen, de technische prestaties, het risico op onderbreking en in het algemeen elk risico dat hoort bij het doorsturen van gegevens.


 

Bijgevolg kan Decathlon en meer algemeen de Decathlon-groep onder geen enkele omstandigheid en zonder dat deze lijst zich hiertoe beperkt aansprakelijk gesteld worden voor:

 • informatie geraadpleegd op de Website die niet online zou zijn gezet door Decathlon; 
 • slechte werking van het internet waardoor de Website niet naar behoren werkt; 
 • verlies van gegevens; 
 • slechte werking van enige software;
 • de gevolgen van een computervirus, bug, anomalie of storing;
 • elke schade veroorzaakt aan de computer van de Gebruiker. 

6.2 Aansprakelijkheid van de Gebruiker 


 

6.2.1 Met betrekking tot de toegang en de activiteit van het Decathlon-account van de Gebruiker  

Als de Gebruiker een Decathlon-account heeft, is hij verantwoordelijk voor de toegang tot dat account. Hij zorgt voor de beveiliging van zijn wachtwoord. 


 

De Gebruiker moet zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) vertrouwelijk behandelen en is strikt verantwoordelijk voor de toegang tot zijn verbindingsapparatuur. 

De Gebruiker wordt daarom verantwoordelijk gehouden voor alle activiteiten die plaatsvinden op zijn account of vanaf zijn account. 


 

Indien de Gebruiker reden heeft om aan te nemen dat zijn inloggegevens gekend en gebruikt zouden kunnen zijn door een andere persoon, is het zijn verantwoordelijkheid om Decathlon zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 


 

De Gebruiker kan ook zelf zijn wachtwoord wijzigen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van zijn account te versterken of te herstellen. 


 

6.2.2 Met betrekking tot de informatie verzonden via het Decathlon-account van de Gebruiker

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie die hij via de Website verzendt en voor het bijhouden van de juistheid ervan. 


 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het updaten van zijn gegevens en in het bijzonder van zijn betaalmiddel dat hij heeft opgegeven voor het/de abonnement(en) dat/die hij heeft afgesloten


 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


 

Deze gebruiksvoorwaarden van de Website worden beheerst door Nederlandse wet- en regelgeving. Bij een eventueel geschil met betrekking tot het gebruik van de Website zijn enkel de Nederlandse rechtbanken (en meer specifiek: de rechtbank Amsterdam) bevoegd.


 

8. Wijziging


 

De gebruiksvoorwaarden van de Website kunnen te allen tijde door Decathlon gewijzigd worden. De gebruiksvoorwaarden van de Website van toepassing op de Gebruiker zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden op het ogenblik van gebruik.