Hoe huren?

Algemene Voorwaarden

Huur onze producten per dag. Ideaal om een sport te ontdekken, producten te testen of voor vakantie.

Algemene voorwaarden voor een huurabonnement in de winkel

 (Versie 16/11/2023) 

Deze algemene huur- en abonnementsvoorwaarden, hierna "AHV", definiëren de voorwaarden waaronder klanten kunnen intekenen op het aanbod van een huurabonnement (hierna de "Dienst") voorgesteld door het bedrijf DECATHLON Netherlands B.V., hierna "DECATHLON". 

Door zich in te schrijven op een abonnement erkent de Klant deze algemene voorwaarden van de Dienst volledig en zonder voorbehoud te hebben gelezen en aanvaard. 

Deze AHV hebben voorrang op alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door DECATHLON. 
 

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE VERHUURDER EN CONTACTGEGEVENS

De Dienst wordt aangeboden door Decathlon Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34306685, gevestigd te (1101 BA) Amsterdam aan de Hoogoorddreef 15 - Gebouw Amerika, die een selectie van producten (hierna het (de) "Product(en)") of pakketten bestaande uit Producten (hierna het (de) "Pakket(en)") in verhuring aanbiedt. 

DECATHLON is bereikbaar op volgend adres voor alle informatie over de Dienst: e-mail: [email protected]

 

ARTIKEL 2 – VOORWERP VAN HET CONTRACT 

2.1 De Dienst is een verhuurdienst met maandabonnement.

2.2 Het abonnement wordt aangegaan voor een vaste initiële duurtijd die varieert naargelang van de Producten (hierna de “Initiële Duur” of de “Minimale Duur” van de verbintenis). De Klant kan de Initiële Duur die specifiek is voor een Product of een Pakket bekijken in de productfiche op de Website https://rental.decathlon.com/nl/nl en in de Bijlage van deze voorwaarden. 

Aan het einde van de Initiële Duur wordt het abonnement automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden van één maand, totdat het wordt beëindigd. 

2.3 De Dienst is bedoeld voor consumenten, fysieke personen, die ten minste 18 jaar oud zijn en volledig handelingsbekwaam zijn om een verbintenis aan te gaan onder deze AHV (hierna de "Klant"). Handelingen door minderjarigen (vanaf 16 jaar) gebeuren onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de houder van het ouderlijk gezag.

Minderjarigen mogen een Product en/of Pakket gebruiken onder toezicht van een wettelijke vertegenwoordiger (die ten minste 18 jaar oud is) die een abonnement is aangegaan namens een dergelijke minderjarige.

De Klant erkent dat het (de) gehuurde Product(en) in het kader van het abonnement niet mag/mogen worden gebruikt voor een professionele activiteit, op straffe van automatische beëindiging op initiatief van DECATHLON, onverminderd de vergoeding van zijn schade. 


ARTIKEL 3 - BESCHIKBARE PRODUCTEN VOOR HET ABONNEMENT  

De beschikbare Producten voor verhuur in abonnementsvorm betreffen de Producten die als zodanig te huur worden aangeboden in de DECATHLON-winkels in Nederland (hierna de "Winkel"(s)) en op de Website https://rental.decathlon.com/nl/nl . DECATHLON wijst de beschikbare Product(en) aan.

De Klant kiest vrij welk(e) van de beschikbare Product(en) hij wenst te huren. De Klant erkent dat hij vóór de verhuur op de hoogte werd gebracht van de technische specificaties.  DECATHLON kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor Producten die niet voldoen aan de behoeften van de Klant.

Gebruik van een Product en/of Pakket door minderjarigen gebeurt onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de houder van het ouderlijk gezag.

 

ARTIKEL 4 - PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

De in de Winkel en op de Website voorgestelde Producten en Diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en voorgesteld zodat de Klant kennis heeft van de essentiële kenmerken ervan voordat deze een overeenkomst afsluit.

DECATHLON kan niet garanderen dat sommige kenmerken van Producten niet gewijzigd worden na verloop van tijd, onder meer om de kwaliteit ervan te verbeteren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen verschillen met de voorstelling van de producten niet worden uitgesloten.

Er wordt advies betreffende het gebruik van het gehuurde product gegeven op basis van 'best efforts'. Eenieder welke informatie of verklaring verstrekt door DECATHLON betreffende het gebruik van zijn Producten vormt geen garantie door DECATHLON betreffende de geschiktheid van het Product in kwestie voor de doeleinden van de Klant en de gebruiker. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de producten overeenkomstig de gebruiksinstructies (voorschriften), technische specificaties en toepasselijke veiligheidsnormen. DECATHLON is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik of uitvoering die niet-conform de voorschriften zijn. 

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht en aanvaardt dat het Product gehuurd wordt in de staat waarin het zich bevindt, en dat het mogelijk niet nieuw is danwel voordien reeds verhuurd werd alvorens door DECATHLON gereviseerd te zijn. Dit betekent dat DECATHLON de goede werking en veiligheid van het Product verifieert voordat het opnieuw wordt verhuurd.

 

ARTIKEL 5 – BESCHRIJVING VAN DE DIENST EN HUURBEDRAG 

De door DECATHLON aangeboden Dienst is een verhuurdienst met een maandelijks abonnement, afhankelijk van de naleving van de Initiële Duur die specifiek is voor het door de Klant gekozen Product of Pakket.

De Klant betaalt voor de Dienst door een maandelijkse huur te betalen (hierna het "Huurbedrag") die, indien van toepassing, alle beschikbare opties omvat volgens het door de Klant gekozen huuraanbod. 

Het Huurbedrag en de prijzen van eventuele opties zijn beschikbaar in de Winkel, rechtstreeks op de markeringen van de producten in de winkelafdeling en op de productfiches die kunnen worden geraadpleegd op de Website https://rental.decathlon.com/nl/nl

 

ARTIKEL 6 - INSCHRIJVING OP DE DIENST EN BETALINGSMODALITEITEN

De inschrijving op de Dienst gebeurt in de Winkel. Zodra de Klant het (de) Product(en) heeft gekozen, moet hij contact opnemen met een DECATHLON-adviseur in de Winkel. 

6.1 Aanmaak van een DECATHLON-account 

De inschrijving op de Dienst vereist de aanmaak van een persoonlijk DECATHLON-account, het bezit door de Klant van een mobiele telefoon van het type smartphone met internetverbinding en het gebruik van een applicatie voor mobiel bankieren die het gebruik van betalingen met 3D Secure- technologie mogelijk maakt. 

De DECATHLON-adviseur in de Winkel helpt de Klant bij de aanmaak van zijn DECATHLON-account.  Indien Klant niet in het bezit is van een DECATHLON- account, kan hij ter plaatse  een DECATHLON-account aanmaken.

Bij inschrijving op de Dienst dient de DECATHLON-adviseur de identiteit  van de Klant vast te stellen en het huidige adres te verifiëren. Hiertoe dient de Klant een identiteitsbewijs voor te leggen (nationale identiteitskaart, geldige verblijfsvergunning, geldig paspoort) ter verificatie. Als het postadres dat in het account is ingevoerd en het adres op het identiteitsbewijs van de Klant niet overeenkomen, kan het nodig zijn om een domiciliebewijs voor te leggen dat minder dan drie maanden oud is (factuur voor gas, elektriciteit, telefoon). Indien de identiteit niet kan worden vastgesteld of het adres niet kan worden geverifieerd leidt dit ertoe dat de Dienst niet geleverd wordt. Als uit verificatie blijkt dat er mogelijkerwijs sprake is van fraude doet Decathlon hiervan aangifte bij de politie.

Het verstrekken van nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en actuele informatie is essentieel bij de inschrijving en gedurende de volledige abonnementsduur. De Klant verbindt zich er dus toe alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op zijn gegevens, met name zijn betalingsmiddel, via zijn account dat toegankelijk is op de pagina: https://rental.decathlon.com/nl/nl (de “Website”) of vanaf zijn DECATHLON-account (optie "mijn contracten"). 

6.2 Betalingsgegevens en betaling

 1. Zodra de procedure voor de aanmaak van het account is voltooid, ontvangt de Klant een sms op het telefoonnummer dat hij heeft ingevoerd, die hem een link geeft die leidt naar een pagina waarmee hij de elementen van zijn abonnement kan controleren en in het bijzonder:
 2. model en referentie van het Product of Pakket
 3. verkoopprijs inclusief btw van het Product of Pakket
 4. het Huurbedrag 
 5. de diensten die inbegrepen zijn in het Huurbedrag 
 6. indien van toepassing, de beschikbare opties 
 7. deze AHV kan valideren 
 8. de gegevens kan ingeven van de bankkaart die hij wenst te gebruiken voor de betaling van de maandelijkse aflossingen van zijn Huurbedrag. 

6.2.1 Aanvaarde bankkaarten: 

Alleen Visa- en Mastercard-bankkaarten die zijn uitgegeven door een bankinstelling en die in aanmerking komen voor 3DS-betalingen door de uitgevende instelling, worden geaccepteerd; bankkaarten met systematische autorisatie zoals Maestro / Electron en elk ander betaalmiddel worden geweigerd.  DECATHLON behoudt zich het recht voor om deze lijst op elk moment te wijzigen, met name om fraude en wanbetaling te bestrijden. 

Elk ander betaalmiddel wordt geweigerd.

De Klant verbindt zich ertoe houder van de bankkaart te zijn en/of gerechtigd te zijn deze te gebruiken voor de doeleinden hiervan. 

6.2.2 Betaling van de Huurbedragen: de Klant wordt geïnformeerd en aanvaardt uitdrukkelijk dat de validatie van zijn bankgegevens wordt uitgevoerd door middel van zijn smartphone via het beveiligde platform van de betalingsdienstaanbieder ADYEN (hierna "ADYEN"). 

Het bedrijf Adyen: Adyen nv Simon Carmiggeltstraat 6-50 1011 DJ Amsterdam (Nederland), bedrijfsnummer 34259528 

https://www.adyen.com/nl_NL/policies-and-disclaimer/privacy-policy

De Klant aanvaardt dat het bedrijf ADYEN de verschuldigde Huurbedragen debiteert van het betaalmiddel van de Klant. 

De betaling van de Huurbedragen voor de Dienst gebeurt als volgt: 

 1. De voor de Initiële Duur verschuldigde Huurbedragen worden gedebiteerd van de door de Klant opgegeven betaalkaart op de dag van inschrijving op de Dienst. De volgende Huurbedragen worden door ADYEN gedebiteerd via het betaalmiddel dat op het account van de Klant staat vermeld. 
 2. De inning gebeurt op de startdatum van de Dienst zoals beschreven in Artikel 6.3 en elke maand volgend op de Initiële Duur.
 3. De Klant erkent en aanvaardt dat hij voor elke begonnen maand aansprakelijk zal zijn voor de betaling van het volledige Huurbedrag. 
 4. De facturatiedag van de maand kan veranderen, met name om de maandelijkse inningen van de rekening van de Klant die meerdere Producten of Pakketten huurt, te bundelen, of als het voor DECATHLON om welke reden dan ook, niet mogelijk was om de Klant op dezelfde dag van de maand te debiteren zoals bij vorige maandelijkse facturaties.  In dit geval, of als de begindag van de Dienst niet in de betreffende maand valt,  zal DECATHLON een andere datum herhalen. 
 5. Alle facturen van de Klant zullen beschikbaar zijn op de Website via zijn account.

6.2.3 Laattijdige betaling: indien de betaling niet kan worden uitgevoerd wegens wanprestatie van de Klant of indien de Klant de Huurbedragen niet betaalt op de overeengekomen vervaldata, wat resulteert in een laattijdige betaling van de Huurbedragen, zal de Klant van rechtswege in verzuim zijn.

DECATHLON zal de Klant per e-mail op de hoogte brengen van de ontbrekende betaling.  Als het betalingsverzuim van de Klant gedurende een periode van 12 (twaalf) dagen of langer aanhoudt, heeft DECATHLON de mogelijkheid om de Dienst te beëindigen en de onmiddellijke teruggave van het Product te eisen, onverminderd het recht van DECATHLON op schadevergoeding. 

Bij gebrek aan een teruggave door de Klant, zal DECATHLON het Product als gestolen verklaren en behoudt het zich het recht voor om een procedure in te leiden met het oog op teruggave of terugbetaling van het Product.

DECATHLON behoudt zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen om de onbetaalde bedragen terug te vorderen, na een periode die door DECATHLON voldoende wordt geacht om een minnelijke schikking te vinden.


6.3 Validatie van het contract en start van de huur 

De Dienst start wanneer: 

de Klant de AHV heeft aanvaard en zijn bankgegevens heeft gevalideerd met behulp van zijn smartphone;  

vervolgens DECATHLON het akkoord van de bank van de Klant heeft gevalideerd en definitief heeft gemaakt.

 

ARTIKEL 7 – MINIMUMDUUR VAN HET ABONNEMENT

De Dienst gaat van start onder de voorwaarden zoals voorzien in Artikel 6.3 van deze AHV. 

Bepaalde huuraanbiedingen kennen een minimale verbintenisperiode die de Initiële Duur wordt genoemd. De Klant wordt geïnformeerd over de duur hiervan voordat hij zich abonneert op de Dienst: 

via affiches in de winkel, 

op de Website, bij de inschrijving op de Dienst tijdens het besteloverzicht, 

in de eventuele Bijzondere Huurvoorwaarden die door de Klant elektronisch zijn ondertekend en beschikbaar zijn op zijn DECATHLON-account. 

 

ARTIKEL 8 - OVERHANDIGING VAN HET PRODUCT  

Bij de overhandiging van het Product of Pakket aan de Klant, zal de Winkel: 

de Klant informeren over de werking van het Product en over de nodige stappen in geval van pech, ongeval of diefstal (zie ook de bijlage bij deze AHV), evenals over de verplichtingen op het gebied van gebruik en revisie,

de Klant informeren over de veiligheidsinstructies in verband met het gebruik van het Product.

 

ARTIKEL 9 – EIGENDOM 

Tijdens de uitvoering van de Dienst blijft het Product en het Pakket te allen tijde de exclusieve eigendom van DECATHLON. De rechtstitel of het eigendomsrecht gaat niet over op de Klant. De Klant ziet af van het claimen van eigendom en onthoudt zich van het vervreemden van het Product (verkopen, onderverhuren, enz.) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DECATHLON. 

 

ARTIKEL 10 – EINDE VAN DE HUUR 

De Dienst is niet-bindend aan het einde van de Initiële Duur. De Klant kan daarom de huur op elk moment aan het einde van de Initiële Duur beëindigen door het (de) Product(en) terug te brengen naar de Winkel. 

Het is wel verstaan dat in geval van teruggave vóór het einde van de initiële periode, de huurbedragen verschuldigd blijven en niet het voorwerp kunnen uitmaken van een verzoek tot terugbetaling.

Het spreekt voor zich dat in geval van huur van een Pakket, de teruggave van de Producten alleen als geldig wordt beschouwd als de Klant alle Producten en accessoires waaruit het Pakket bestaat teruggeeft. 

Er wordt geen gedeeltelijke teruggave aanvaard en DECATHLON heeft het recht om door te gaan met het innen van Huurbedragen tot de datum van teruggave van de ontbrekende producten en/of accessoires. 

De teruggave van het Product of Pakket moet gebeuren ten laatste één dag voor de vervaldag van de maandelijkse huur, bij gebreke waarvan het huurbedrag voor de nieuwe begonnen maand volledig verschuldigd is door de Klant. 

Het (de) Product (en) moeten schoon én in de staat waarin het (de) Product (en) werd ontvangen, uitgezonderd slijtage als gevolg van normaal gebruik, bij de Winkel worden ingeleverd. Wanneer het Product wordt teruggebracht naar de Winkel, wordt het onderworpen aan een inventarisatie in het bijzijn van de Klant. 

In geval van schade zal DECATHLON de Klant informeren over de reparatiekosten die rechtstreeks van de rekening van de Klant zullen worden gedebiteerd.

In ieder geval blijven de Huurbedragen lopen tot de dag van de effectieve teruggave van het (de) Product(en) en/of complete Pakketten, evenals alle bedragen die de Klant nog verschuldigd is. 

In afwijking van wat in de vorige paragraaf is vermeld, zullen de Huurbedragen in geval van diefstal of verlies ophouden te lopen vanaf de datum van indiening van de klacht en de datum waarop DECATHLON het ontvangstbewijs van indiening van de klacht heeft ontvangen.  De Klant is echter in geval van diefstal, verlies of verduistering jegens DECATHLON aansprakelijk voor de prijs van het Product op de dag dat de Dienst begint, d.w.z.: 

 1. Indien de huur korter is dan 12 maanden: 100% van de verkoopprijs inclusief btw (exclusief promoties).  
 2. Indien de huur langer is dan 12 maanden: 80% van de verkoopprijs inclusief btw (exclusief promotie).

 

ARTIKEL 11 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DECATHLON 

11.1 DECATHLON behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst en/of de Website tijdelijk te onderbreken voor onderhoud. DECATHLON kan niet verantwoordelijk zijn voor tijdelijke toegangsproblemen of onmogelijkheid van toegang tot de Website wegens omstandigheden buiten zijn wil, wegens overmacht of wegens storingen in het telecommunicatienetwerk. 

11.2 DECATHLON kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de Dienst door omstandigheden, tijdelijke problemen of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website of de Winkel(s) die het gevolg zijn van omstandigheden van buitenaf als gevolg van storingen in de telecommunicatienetwerken of overmacht. 

11.3 In ieder geval is de verantwoordelijkheid van DECATHLON op basis van deze algemene huurvoorwaarden uitdrukkelijk beperkt tot de bewezen rechtstreekse schade die de Klant geleden heeft, voorzover deze schade aan DECATHLON valt toe te rekenen. 

 

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM 

DECATHLON behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zijn Producten en Pakketten. De Dienst houdt op geen enkele wijze de toekenning van een recht op het merk of de genoemde rechten in.

 

ARTIKEL 13- VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

13.1 Algemeen

De Producten (en Pakketten) worden verondersteld in goede staat te verkeren op het moment van hun terbeschikkingstelling. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de geschiktheid van de Producten voor zijn specifieke behoeften te controleren voordat de Producten worden gehuurd.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat het gehuurde Product niet nieuw is en dat het Product voordat het verhuurd werd, gereviseerd werd.
De Klant mag geen enkele wijziging aanbrengen aan het Product, met inbegrip van het Product zelf, de instructies of enig ander element dat bij het Product hoort.

13.2 Veiligheid

De huur en het gebruik van het (de) Product(en) is geheel voor eigen risico van de Klant.

DECATHLON wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongevallen van alle aard en lichamelijke, materiële of immateriële schade veroorzaakt aan derden, aan zichzelf en aan de eventueel vervoerde goederen, die voortvloeit uit het gebruik van het Product, ongeacht of hij de veroorzaker of de gebruiker was.

Daarnaast is de Klant aansprakelijk voor elke beschadiging van het Product anders dan ontstaan door normaal gebruik, zoals bijvoorbeeld schade ten gevolge van valpartijen, vandalisme, natuurlijke factoren, behandelingen, transport en het ongepast of oneigenlijk gebruik van het Product.

De Klant verbindt zich ertoe het Product als een voorzichtig en zorgvuldig persoon te gebruiken en te onderhouden in overeenstemming met de bestemming, adviezen, instructies en/of handleiding die hem bij de overhandiging van het Product zijn verstrekt. De Klant dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.

Evenzo wordt de Klant eraan herinnerd dat het gebruik van bepaalde producten onderworpen kan zijn aan lokale regelgeving. Het is dan aan de Klant om te informeren naar het al dan niet bestaan van lokale regelgeving die van toepassing is op zijn lokale sportbeoefening. 

 1. De Producten zijn bedoeld voor redelijk gebruik en in overeenstemming met de informatie en instructies die aan de Klant zijn meegedeeld.

De Klant erkent op de hoogte te zijn van de veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van het Product en zijn wettelijke verplichtingen. 

13.3 Bewaring van het Product en verbod op onderverhuur

De Klant huurt het Product uitsluitend voor zijn persoonlijk gebruik of dat van een minderjarige  (voor de producten die zijn aangegeven als bedoeld voor laatstgenoemde) onder diens toezicht en voor normaal gebruik. 

Indien abnormaal gebruik/slijtage van het Product wordt vastgesteld, behoudt DECATHLON zich het recht voor om een vergoeding van de schade te eisen. 

Het is de Klant verboden het Product uit te lenen of onder te verhuren, in het bijzonder in het kader van een beroepsactiviteit.

13.4 Verplichtingen in geval van diefstal van het Product

De Klant verbindt zich ertoe elk verlies, poging tot diefstal of diefstal van het Product of zijn toebehoren bij DECATHLON en bij de politie aan te geven (cumulatieve verplichting), en dit binnen 24 uur na de ontdekking van het verlies of de diefstal.

In geval van diefstal of poging tot diefstal van het Product of zijn toebehoren door de Klant, van verduistering of enige schade veroorzaakt door de niet-naleving van de gebruiksregels, de geldende regelgeving of de voorwaarden van deze AHV, behoudt DECATHLON zich de mogelijkheid voor een vordering tegen de Klant in te stellen bij de rechtbank voor zijn totale schade.

De Klant is verantwoordelijk voor het toezicht op en de daadwerkelijke bescherming van het Product.

13.5 Onderhoud van het Product 

Sommige huuraanbiedingen omvatten of bieden een betalende optie of een inbegrepen service voor reparatie en onderhoud. Indien van toepassing, als de Klant hierop heeft ingeschreven, wordt ervan uitgegaan dat, behalve in geval van normale slijtage, het alleen DECATHLON toekomt om de aard van de reparaties te bepalen. DECATHLON zal de Klant enkel de vervangen onderdelen factureren tegen de publieksprijs inclusief btw (behalve de onderdelen vermeld in de bijlage van de betreffende huuraanbieding). Deze bedragen worden rechtstreeks door DECATHLON geïnd of door de Klant zelf in de Winkel betaald bij het terugbrengen van het Product.

Als er sprake is van schade veroorzaakt door de (mede-)schuld van een derde, dient de Klant de gegevens van deze derde over te maken aan DECATHLON, evenals een door de beide partijen ondertekend akkoord waarin de schade aan het Product beschreven wordt. Er kan een meldingsformulier per mail doorgestuurd worden aan DECATHLON.

In geval van schade aan, diefstal of verlies van het (de) Product(en) is Klant aansprakelijk voor de schade die DECATHLON dientengevolge lijdt.  

DECATHLON behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen om de waarde van het gestolen, verloren of beschadigde Product terugbetaald te krijgen om zo de door DECATHLON gedragen kosten vergoed te krijgen. 

In geval van schade als gevolg van een fabricagefout van het Product, zijn de kosten voor rekening van DECATHLON. 

 

ARTIKEL 14 – WIJZIGING VAN DE AHV 

DECATHLON behoudt zich het recht voor deze AHV te allen tijde te wijzigen.  In geval van wijziging van de essentiële voorwaarden van de overeenkomst, zal DECATHLON de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. 

In geval van wijziging van de Huurbedragen of van de prijzen van eventuele opties, zal DECATHLON de Klant hiervan ten minste 2 (twee) maanden voordat deze wijzigingen van kracht worden in kennis stellen. De Klant heeft dan de mogelijkheid om zijn abonnement op te zeggen onder de voorwaarden van Artikel 10 van deze AHV, bij gebreke waarvan, na afloop van de kennisgevingstermijn, de nieuwe prijzen geacht worden door de Klant te zijn aanvaard en automatisch van toepassing zijn op de overeenkomst. 

 

ARTIKEL 15 – PERSOONSGEGEVENS

DECATHLON verwerkt de persoonsgegevens van de Klant om uitvoering te kunnen geven aan de Dienst. De privacy statement van DECATHLON is te vinden op de Website van DECATHLON.

 

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING – KLACHTEN

Artikel 16.1 Vervroegde beëindiging 

DECATHLON behoudt zich het recht voor om de Dienst te beëindigen in geval van niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen krachtens deze voorwaarden, en in het bijzonder  in geval van: 

valse verklaringen omtrent de identiteit van de Klant,

niet-retourneren van het Product en de accessoires aan het einde van de door de Klant gevraagde huurperiode,

niet-betaling van met name een Huurbedrag of van reparaties, boetes voor laattijdige betaling of het resterende huurbedrag in geval van diefstal,

ernstige en herhaalde inbreuken op de gebruiksinstructies van het Product, die de integriteit, de veiligheid van het Product of van derden, of het goede imago van de Dienst kunnen schaden,

onderverhuur van het Product door de Klant,

niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van DECATHLON door de Klant,

gebruik van het Product in het kader van een professionele activiteit.

16.2 Klacht 

Indien de Klant een klacht wenst in te dienen, kan hij contact opnemen met de klantenservice: 

Decathlon Nederland Klantenservice 

085 0003 637

maandag t/m zondag van 8:45 tot 16:45 uur

[email protected]

16.3 Toepasselijk recht en rechtsvorderingen

Op overeenkomsten tussen de Klant en DECATHLON waarop deze AHV betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om zich over een eventueel geschil te ontfermen.

 

 

Lijst met aanbiedingen en speciale voorwaarden voor huurabonnementen

II/ AANBOD HUURABONNEMENT KINDERFIETS (service Btwin Kids*)

Verhuur van kinderfietsenfietsen en loopfietsen van 85 cm tot 150 cm (160 cm voor BMX-modellen) voor gebruik door kinderen, genaamd Btwin Kids*

De fiets(en) wordt(en) hierna gezamenlijk aangeduid als Product(en). De klant dient zelf voor (een) slot(en) te zorgen waarmee de klant het Product tegen diefstal kan beschermen.

Minimale verbintenisduur3 maanden

 Veiligheidde Producten zijn bedoeld voor redelijk gebruik op berijdbare wegen.

De Klant erkent op de hoogte te zijn van de veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van het Product en zijn wettelijke verplichtingen, namelijk, 's nachts of bij onvoldoende zichtbaarheid, een reflecterend hesje dragen buiten de bebouwde kom en op het Product een verlichtingsmiddel installeren. Evenzo is elk kind onder de 12 jaar verplicht een helm te dragen op de openbare weg. 

Inbegrepen diensten

 1. de schadeservice

In geval van volledige of gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van het Product, als gevolg van een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis die de goede werking ervan beïnvloedt, worden de kosten voor de reparatie (onderdelen en werkuren) die wordt uitgevoerd in de werkplaats van een DECATHLON-winkel, gedragen door DECATHLON.

Als het Product niet kan worden gerepareerd of als het bedrag van de reparatie hoger is dan de verkoopprijs inclusief alle belastingen, wordt de Dienst beëindigd zonder verdere kosten voor de Klant.

Deze garantie is geldig voor meerdere reparaties zolang het cumulatieve bedrag van de reparaties lager blijft dan de publieke verkoopprijs, inclusief alle belastingen, van het Product.

Worden niet gedekt in de schadeservice: 

 1. schade als gevolg van een wijziging aan het Product die niet uitgevoerd werd door een DECATHLON-werkplaats;  
 2. normale slijtage;
 3. schade die het gevolg is van het niet-naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies in de handleiding van de fabrikant;
 4. krassen, schilfers en schrammen;
 5. de kosten van schattingen of reparaties die de Klant heeft gemaakt zonder voorafgaand akkoord van DECATHLON;
 6. schade die opzettelijk werd aangebracht of die het gevolg is van nalatigheid van de gebruiker van het Product (zoals diefstal, verlies of verduistering).

Om van deze Schadeservice te kunnen genieten, moet de Klant de hieronder beschreven procedure volgen: Alvorens naar de Winkel te gaan, moet de Klant de schade melden aan de klantendienst van DECATHLON SPORTVERZEKERINGEN binnen de vijf (5) werkdagen na het incident: 

 1. ofwel via internet, via zijn klantenzone op www.verzekeringen.decathlon.nl;
 2. ofwel schriftelijk naar: Service Clients DECATHLON ASSURANCES SPORTS, 4 Boulevard de Mons 59650 Villeneuve D'Ascq
 3. en een verklaring op eer (met zijn naam, voornaam en adres) indienen waarin de precieze en gedetailleerde omstandigheden die de onopzettelijke schade hebben veroorzaakt, worden vermeld.

Als de stappen voor reparatie niet zijn uitgevoerd voordat het Product is geretourneerd en/of de schade niet wordt gedekt in het kader van de Dienst: 

 1. als het Product kan worden gerepareerd en de reparatiewaarde lager is dan de verkoopprijs inclusief btw van het Product die op de e-mail met het abonnementsoverzicht staat, blijft de reparatie ten laste van de Klant; 
 2. als het Product niet kan worden gerepareerd of als de waarde van de reparatie hoger is dan de verkoopprijs inclusief btw van het Product die op de e-mail met het abonnementsoverzicht staat, is de Klant jegens DECATHLON een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de verkoopprijs inclusief btw van het Product. 

De Dienst wordt dan onmiddellijk stopgezet.

De onderhoudsservice 

De Klant geniet in zijn abonnement van een onderhoudsservice. Deze omvat de volledige controle van het Product, de afstelling van de stuurpen, het balhoofd, de helling en de aanspanning van de remhendels, de afstelling van de remmen/remblokken, evenals de voor- en achterremkabels, het vastdraaien van de cranks, pedalen en crankstelkronen, de afstelling en smering van voor- en achterderailleurs en shifters, de wieluitlijning en afstelling van wielnaaf assen.

In de onderhoudsservice zijn zowel de werkuren als de remgrepen, -hendels en -blokken inbegrepen.

De kosten van elk ander onderdeel blijven ten laste van de Klant.

Voorafgaand aan elke herstelling zal DECATHLON een kostenraming voorleggen aan de Klant. Om inbegrepen te zijn moeten al deze diensten worden uitgevoerd in een DECATHLON-werkplaats. 

Veiligheidsinstructies

 1. Zorg dat u of uw kind altijd een helm draagt als bescherming bij ongelukken.
 2. Controleer de fiets voordat u deze gaat rijden en zorg ervoor dat de remmen, banden en verlichting in orde zijn en neem contact op met Decathlon voor reparaties of controles indien nodig.
 3. Volg altijd verkeersregels en signalen op, geef prioriteit aan veiligheid in plaats van snelheid.
 4. Pas de hoogte van het zadel aan voor een comfortabele rijervaring en voor betere controle over de fiets.
 5. Vermijd afleiding zoals het gebruik van een telefoon tijdens het rijden. Dat is namelijk verboden. Focus op de weg, houd rekening met uw omgeving en anticipeer op mogelijke gevaren.
 6. Parkeer op aangewezen plekken om overlast voor anderen te voorkomen en diefstal te voorkomen
 7. Voorkom diefstal! Zet daarom de fiets altijd op slot en met een extra kettingslot aan -bijvoorbeeld- een paal vast als je de fiets niet gebruikt, ook al is het maar even.
 8. Meld eventuele problemen,  schade of diefstal onmiddellijk aan Decathlon. Diefstal is niet verzekerd en komt voor rekening van u. Zorg dus zelf voor (een) goed(e) slot(en) en stal het Product op een veilige (liefst) afsluitbare plek.