Hoe huren?

Algemene huurvoorwaarden

Deze algemene huur- en abonnementsvoorwaarden, hierna "AHV", definiëren de voorwaarden waaronder klanten kunnen intekenen op het aanbod van een huurabonnement (hierna de "Dienst") voorgesteld door het bedrijf DECATHLON Belgium nv, hierna "DECATHLON". 

Door zich in te schrijven op een abonnement erkent de Klant deze voorwaarden van de Dienst volledig en zonder voorbehoud te hebben gelezen en aanvaard. 

Deze AHV hebben voorrang alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door DECATHLON. 
 

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE VERHUURDER EN CONTACTGEGEVENS

De Dienst wordt aangeboden door Decathlon Belgium, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 12.000.000 EUR, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0449.296.278 en met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 1, die een selectie van producten (hierna het (de) "Product(en)") of pakketten bestaande uit Producten (hierna het (de) "Pakket(en)") in verhuring aanbiedt. 

 

DECATHLON is bereikbaar op volgend adres voor alle informatie over de Dienst: 

 

e-mail: [email protected]

 

 

 

ARTIKEL 2 – VOORWERP VAN HET CONTRACT 

2.1 De Dienst is een verhuurdienst met maandabonnement.

2.2Het abonnement wordt aangegaan voor een vaste initiële duurtijd die varieert naargelang van de Producten (hierna de “Initiële Duur” of de “Minimale Duur” van de verbintenis). De Klant kan de Initiële Duur die specifiek is voor een Product of een Pakket bekijken in de productfiche op de Website http://rental.decathlon.com/be  en in de Bijlage van deze voorwaarden. 

Aan het einde van de Initiële Duur wordt het abonnement automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden van één maand, totdat het wordt beëindigd. 

2.3 De Dienst is bedoeld voor consumenten, fysieke personen die ten minste 18 jaar oud zijn en volledig handelingsbekwaam zijn om een verbintenis aan te gaan onder deze Algemene Huurvoorwaarden (hierna de "Klant". Handelingen door minderjarigen (vanaf 16 jaar) gebeuren onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de houder van het ouderlijk gezag.


 

De Klant erkent dat het (de) gehuurde Product(en) in het kader van het abonnement niet mag/mogen worden gebruikt voor een professionele activiteit, op straffe van automatische beëindiging op initiatief van DECATHLON, onverminderd de vergoeding van zijn schade. 


 

ARTIKEL 3 - BESCHIKBARE PRODUCTEN VOOR HET ABONNEMENT  

Alle Producten die te huur worden aangeboden in de DECATHLON-winkels (hierna de "Winkel"(s)) en op de Website http://rental.decathlon.com/be

 

De Klant kiest vrij welk(e) Product(en) hij wenst te huren. Hij erkent dat hij vóór de verhuur op de hoogte werd gebracht van de technische specificaties.  DECATHLON kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor Producten die niet voldoen aan de behoeften van de Klant. 

 

ARTIKEL 4 - PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

De op de Website voorgestelde Producten en diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en voorgesteld zodat de Gebruiker kennis heeft van de essentiële kenmerken ervan vooraleer een bestelling te plaatsen. 

DECATHLON kan echter niet garanderen dat sommige andere kenmerken van producten niet gewijzigd worden na verloop van tijd, onder meer om de kwaliteit ervan te verbeteren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen kleine verschillen met de voorstelling van de producten niet worden uitgesloten.


 

Er wordt advies betreffende het gebruik van het gehuurde product gegeven op basis van 'best efforts'. Eender welke informatie of verklaring verstrekt door DECATHLON betreffende het gebruik van zijn Producten vormt geen garantie door DECATHLON betreffende de geschiktheid van het Product in kwestie voor de doeleinden van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de producten overeenkomstig de gebruiksinstructies (voorschriften), technische specificaties en toepasselijke veiligheidsnormen. DECATHLON is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik of uitvoering die niet-conform de voorschriften zijn. 

 

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht en aanvaardt dat het Product gehuurd wordt in de staat waarin het zich bevindt en dat het mogelijks voordien reeds verhuurd werd alvorens door DECATHLON gereviseerd te zijn. Dit betekent dat DECATHLON de goede werking en veiligheid van het Product verifieert voordat het opnieuw wordt verhuurd.  

 

ARTIKEL 5 – BESCHRIJVING VAN DE DIENST EN HUURBEDRAG 

De door DECATHLON aangeboden Dienst is een verhuurdienst met een maandelijks abonnement, afhankelijk van de naleving van de Initiële Duur die specifiek is voor het door de klant gekozen Product of Pakket.

 

De Klant betaalt voor de Dienst door een maandelijkse huur te betalen (hierna het "Huurbedrag") die, indien van toepassing, alle beschikbare opties omvat volgens het door de Klant gekozen huuraanbod. 


 

Het Huurbedrag en de prijzen van eventuele opties zijn beschikbaar in de winkel, rechtstreeks op de markeringen van de producten in de winkelafdeling en op de productfiches die kunnen worden geraadpleegd op de website decathlon.be. 

 

ARTIKEL 6 - INSCHRIJVING OP DE DIENST EN BETALINGSMODALITEITEN

De inschrijving op de Dienst gebeurt in de winkel. Zodra de Klant het (de) Product(en) heeft gekozen, moet hij contact opnemen met een DECATHLON-adviseur. 

 

6.1 Aanmaak van een DECATHLON-account 

De inschrijving op de Dienst vereist de aanmaak van een persoonlijk DECATHLON-account, het bezit door de Klant van een mobiele telefoon van het type smartphone met internetverbinding en het gebruik van een applicatie voor mobiel bankieren die het gebruik van betalingen met 3D Secure- technologie mogelijk maakt. 

De DECATHLON-adviseur helpt de klant bij de aanmaak van zijn DECATHLON-account.  Hiervoor zal de Klant de volgende gegevens verstrekken: 

 • naam/voornaam, 
 • e-mailadres en postadres, 
 • mobiel telefoonnummer, 
 • geboortedatum en -plaats.

De inschrijving op de Dienst is afhankelijk van het voorleggen van een identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart, geldige verblijfsvergunning, geldig paspoort) ter controle. 

 

Het verstrekken van nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en actuele informatie is essentieel bij de inschrijving en gedurende de volledige abonnementsduur. De Klant verbindt zich er dus toe alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op zijn gegevens, met name zijn betalingsmiddel, via zijn account dat toegankelijk is op de pagina: https://rental.decathlon.com/be/nl (de “Website”) of vanaf zijn DECATHLON-account op decathlon.be (optie "mijn contracten"). 

 

6.2 Betalingsgegevens en betaling

Zodra de procedure voor de aanmaak van het account is voltooid, ontvangt de Klant een sms op het telefoonnummer dat hij heeft ingevoerd, die hem een link geeft die leidt naar een pagina waarmee hij 

- de elementen van zijn abonnement kan controleren en in het bijzonder: 

 • model en referentie van het Product of Pakket
 • verkoopprijs inclusief btw van het Product of Pakket
 • het Huurbedrag 
 • de diensten die inbegrepen zijn in het Huurbedrag 
 • indien van toepassing, de beschikbare opties 
 • -deze AHV kan valideren 
 • -de gegevens kan ingeven van de bankkaart die hij wenst te gebruiken voor de betaling van de maandelijkse aflossingen van zijn Huurbedrag. 

 

6.2.1 Aanvaarde bankkaarten: 

Alleen Visa- en Mastercard-bankkaarten die zijn uitgegeven door een bankinstelling en die in aanmerking komen voor 3DS-betalingen door de uitgevende instelling, worden geaccepteerd; bankkaarten met systematische autorisatie zoals Maestro / Electron en elk ander betaalmiddel worden geweigerd.  DECATHLON behoudt zich het recht voor om deze lijst op elk moment te wijzigen, met name om fraude en wanbetaling te bestrijden

 

Elk ander betaalmiddel wordt geweigerd.

 

De Klant verbindt zich ertoe houder van de bankkaart te zijn en/of gerechtigd te zijn deze te gebruiken voor de doeleinden hiervan. 

 

6.2.2 Betaling van de Huurbedragen: de klant wordt geïnformeerd en aanvaardt uitdrukkelijk dat de validatie van zijn bankgegevens wordt uitgevoerd door middel van zijn smartphone via het beveiligde platform van de betalingsdienstaanbieder ADYEN (hierna "ADYEN"). 

Het bedrijf Adyen: Adyen nv Simon Carmiggeltstraat 6-50 1011 DJ Amsterdam (Nederland), bedrijfsnummer 34259528 

https://www.adyen.com/fr_FR/politiques-et-mentions-legales/privacy-policy

 

De Klant aanvaardt dat het bedrijf ADYEN de verschuldigde huurbedragen debiteert van het betaalmiddel van de Klant. 

 

De betaling van de Huurbedragen voor de dienst gebeurt als volgt: 

 • De voor de Initiële Duur verschuldigde Huurbedragen worden gedebiteerd van de door de Klant opgegeven betaalkaart op de dag van inschrijving op de Dienst. 
 • De volgende Huurbedragen worden door ADYEN gedebiteerd via het betaalmiddel dat op het account van de Klant staat vermeld. 

De inning gebeurt op de startdatum van de Dienst zoals beschreven in Artikel 6.3 en elke maand volgend op de Initiële Duur.


 

De Klant erkent en aanvaardt dat hij voor elke begonnen maand aansprakelijk zal zijn voor de betaling van het volledige Huurbedrag. 


 

De facturatiedag van de maand kan veranderen, met name om de maandelijkse inningen van de rekening van de klant die meerdere Producten of Pakketten huurt, te bundelen, of als het voor DECATHLON om welke reden dan ook, niet mogelijk was om de Klant op dezelfde dag van de maand te debiteren zoals bij vorige maandelijkse facturaties.  In dit geval, of als de begindag van de Dienst niet in de betreffende maand valt,  zal DECATHLON een andere datum herhalen. 


 

Alle facturen van de Klant zullen beschikbaar zijn op de Website via zijn account.


 

6.2.3 Laattijdige betaling: indien de betaling niet kan worden uitgevoerd wegens wanprestatie van de Klant of indien de Klant de Huurbedragen niet betaalt op de overeengekomen vervaldata, wat resulteert in een laattijdige betaling van de Huurbedragen, zal de Klant onderworpen worden aan boetes voor betalingsachterstand ten bedrage van 4 euro per dag laattijdige betaling.


 

De boetes zijn onmiddellijk verschuldigd door de Klant. Hun bedrag zal een minimumwaarde hebben van 4 euro per maand. 


 

DECATHLON zal de Klant per e-mail op de hoogte brengen van de ontbrekende betaling.  Als het betalingsverzuim van de Klant gedurende een periode van 14 dagen of langer aanhoudt, heeft DECATHLON de mogelijkheid om de Dienst te beëindigen en de onmiddellijke teruggave van het Product te eisen. 


 

Bij gebrek aan een teruggave door de Klant, zal DECATHLON het Product als gestolen verklaren en behoudt het zich het recht voor om een procedure in te leiden met het oog op teruggave of terugbetaling van het Product.


 

DECATHLON behoudt zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen om de onbetaalde bedragen terug te vorderen, na een periode die door DECATHLON voldoende wordt geacht om een minnelijke schikking te vinden.


 

6.3 Validatie van het contract en start van de huur 

De Dienst start wanneer: 

 • de Klant de AHV heeft aanvaard en zijn bankgegevens heeft gevalideerd met behulp van zijn smartphone;  
 • vervolgens de verkoper het akkoord van de bank van de Klant heeft gevalideerd en definitief heeft gemaakt.


 

ARTIKEL 7 – MINIMUMDUUR VAN HET ABONNEMENT

De Dienst gaat van start onder de voorwaarden zoals voorzien in Artikel 6.3 van deze AHV. 

Bepaalde huuraanbiedingen kennen een minimale verbintenisperiode die de Initiële Duur wordt genoemd. De Klant wordt geïnformeerd over de duur hiervan voordat hij zich abonneert op de Dienst: 

 • via affiches in de winkel, 
 • op de Website, bij de inschrijving op de Dienst tijdens het besteloverzicht, 
 • in de Bijzondere Huurvoorwaarden die door de Klant elektronisch zijn ondertekend en beschikbaar zijn op zijn DECATHLON-account. 


 

ARTIKEL 8 - OVERHANDIGING VAN HET PRODUCT  

Bij de overhandiging van het Product of Pakket aan de Klant, zal de Winkel: 

 • de Klant informeren over de werking van het Product en over de nodige stappen in geval van pech, ongeval of diefstal, evenals over de verplichtingen op het gebied van gebruik en revisie,
 • de Klant informeren over de veiligheidsinstructies in verband met het gebruik van het Product en hem, indien nodig, de handleiding overhandigen.


 

ARTIKEL 9 – EIGENDOM EN RISICO-OVERDRACHT

Tijdens de uitvoering van de Dienst blijft het Product te allen tijde de exclusieve eigendom van DECATHLON. De Klant ziet af van het claimen van eigendom en onthoudt zich van het vervreemden van het Product (verkopen, onderverhuren, enz.) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DECATHLON. 


 

De validatie door de Klant van zijn bankgegevens is het bewijs van de datum van de risico-overdracht aan hem. 


 

De Gebruiker is verplicht de producten onder eigendomsvoorbehoud te bewaren en te beheren als een redelijke persoon totdat de producten worden teruggegeven.


 

ARTIKEL 10 – EINDE VAN DE HUUR 

De Dienst is niet-bindend aan het einde van de Initiële Duur. De Klant kan daarom de huur op elk moment aan het einde van de Initiële Duur beëindigen door het (de) Product(en) terug te brengen naar de Winkel. 

Het is wel verstaan dat in geval van teruggave vóór het einde van de initiële periode, de huurbedragen verschuldigd blijven en niet het voorwerp kunnen uitmaken van een verzoek tot terugbetaling.

Het spreekt voor zich dat in geval van huur van een Pakket, de teruggave van de Producten alleen als geldig wordt beschouwd als de Klant alle Producten en accessoires waaruit het Pakket bestaat teruggeeft. 


 

Er wordt geen enkele gedeeltelijke teruggave aanvaard en DECATHLON heeft het recht om door te gaan met het innen van huurbedragen tot de datum van teruggave van de ontbrekende producten en/of accessoires. 

De teruggave van het Product of Pakket moet gebeuren ten laatste één dag voor de vervaldag van de maandelijkse huur, bij gebreke waarvan het huurbedrag voor de nieuwe begonnen maand volledig verschuldigd is door de Klant. 


 

Wanneer het Product wordt teruggebracht naar de winkel, wordt het onderworpen aan een inventarisatie in het bijzijn van de Klant. Indien het door de Klant afgesloten abonnement de service  Onopzettelijke Materiële Schade en Diefstal  en/of onderhoud biedt, moet de Klant bij de klantendienst [email protected] alle nodige stappen hebben ondernomen om het Product te laten repareren of DECATHLON schadeloos te stellen voordat het Product binnen de toegestane termijn naar DECATHLON wordt teruggebracht. 

In geval van schade die niet onder het abonnement valt (bijvoorbeeld: vandalisme, beschadiging, enz.) zal DECATHLON de Klant informeren over de reparatiekosten die rechtstreeks van de rekening van de Klant zullen worden gedebiteerd.


 

In ieder geval blijven de Huurbedragen lopen tot de dag van de effectieve teruggave van het (de) Product(en) en/of complete Pakketten, evenals alle bedragen die de Klant nog verschuldigd is. 


 

In afwijking van wat in de vorige paragraaf is vermeld, zullen de huurbedragen in geval van diefstal of verlies ophouden te lopen vanaf de datum van indiening van de klacht en de datum waarop DECATHLON het ontvangstbewijs van indiening van de klacht heeft ontvangen.  De Klant is echter jegens DECATHLON aansprakelijk voor de prijs van het Product op de dag dat de Dienst begint, d.w.z.: 

 • Indien de huur korter is dan 12 maanden: 100% van de verkoopprijs inclusief btw (exclusief promoties).  
 • Indien de huur langer is dan 12 maanden: 80% van de verkoopprijs inclusief btw (exclusief promotie)


 

ARTIKEL 11 – VERPLICHTINGEN VAN DECATHLON 

DECATHLON is verplicht om de Klant een Product te leveren dat in goede staat verkeert en dat beantwoordt aan de kenmerken die nauwkeurig staan beschreven op het label in de Winkel. 


 

DECATHLON is gebonden aan een algemene veiligheidsverplichting voor de producten die het op de markt brengt. 

 

ARTIKEL 12 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DECATHLON 

12.1 DECATHLON behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst en/of de Website tijdelijk te onderbreken voor onderhoud. DECATHLON kan niet verantwoordelijk zijn voor tijdelijke toegangsproblemen of onmogelijkheid van toegang tot de Website wegens omstandigheden buiten zijn wil, wegens overmacht of wegens storingen in het telecommunicatienetwerk. 

12.2 DECATHLON geeft de Klant geen enkele garantie wat de geschiktheid van de  Producten voor de behoeften, verwachtingen of beperkingen van de Klant betreft. 

12.3 DECATHLON kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de Dienst door omstandigheden, tijdelijke problemen of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website of de Winkel(s) die het gevolg zijn van omstandigheden van buitenaf als gevolg van storingen in de telecommunicatienetwerken of overmacht zoals voorzien in de Belgische rechtsleer en rechtspraak, waaraan met name moeten worden toegevoegd: aanslagen, gezondheidscrisis, evenals elke wettelijke of reglementaire verplichting of verplichting van openbare orde opgelegd door de bevoegde autoriteiten en die tot gevolg zou hebben dat deze voorwaarden substantieel zouden worden gewijzigd. 

12.4 In ieder geval is de verantwoordelijkheid van DECATHLON op basis van deze algemene huurvoorwaarden uitdrukkelijk beperkt tot de bewezen rechtstreekse schade die de Klant geleden heeft. 

ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOM 

DECATHLON behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zijn Producten. De Dienst houdt op geen enkele wijze de toekenning van een recht op het merk of de genoemde rechten in.

 

ARTIKEL 14. WETTELIJKE EN COMMERCIËLE GARANTIES 

 

De Gebruiker geniet van de wettelijke garanties van non-conformiteit en van verborgen gebreken van het gehuurde goed, met inbegrip van de conformiteitsgebreken voortkomend uit de verpakking van de Producten die op de Website besteld zijn.

Wanneer de Gebruiker vaststelt dat het product dat hem geleverd werd, een gebrek, een conformiteitsgebrek vertoont of beschadigd is, dient hij Decathlon daarvan in kennis te stellen via de contactgegevens vermeld in artikel 2 van deze algemene huurvoorwaarden, met vermelding van de aard van het gebrek, van de non-conformiteit of van de vastgestelde schade met daarbij alle nuttige bewijzen, onder andere foto's.

Decathlon zal de nodige verificaties verrichten en, in de mate van het mogelijke, voorstellen om het product te vervangen. Wanneer het Product niet vervangen kan worden, betaalt Decathlon de volledige prijs terug die de Gebruiker betaald heeft voor de huur ervan evenals alle overeenkomende kosten van levering, door elk nuttig middel, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop Decathlon de Gebruiker ervan in kennis gesteld heeft dat het Product niet vervangen kan worden. 

ARTIKEL 15- VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Het Product en de bijbehorende accessoires blijven het exclusieve eigendom van DECATHLON. 

Ze worden verondersteld in goede staat te verkeren op het moment van hun terbeschikkingstelling.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de geschiktheid van de Producten voor zijn specifieke behoeften te controleren voordat de Producten worden gehuurd.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat het gehuurde product niet nieuw is en dat het product voordat het verhuurd werd, gereviseerd werd.

 

De Klant mag geen enkele wijziging aanbrengen aan het Product, met inbegrip van het product zelf, de instructies of enig ander element dat bij het product hoort.


 

15.1 Veiligheid

De Klant verbindt zich ertoe een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die het gebruik van het Product tijdens de huur dekt en de schade veroorzaakt aan derden of hun eigendommen. 


 

DECATHLON wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongevallen van alle aard en lichamelijke, materiële of immateriële schade veroorzaakt aan derden, aan zichzelf en aan de eventueel vervoerde goederen, die voortvloeit uit het gebruik van het Product, ongeacht of hij de veroorzaker of de gebruiker was.


 

Daarnaast is de Gebruiker aansprakelijk voor elke beschadiging van het Product ten gevolge van valpartijen, vandalisme, natuurlijke factoren, behandelingen, transport en het ongepast of oneigenlijk gebruik van het Product. 

De Klant verbindt zich ertoe het Product als een voorzichtig en zorgvuldig persoon te gebruiken en te onderhouden in overeenstemming met de adviezen, instructies en/of handleiding die hem bij de overhandiging van het Product zijn verstrekt. 

Evenzo wordt de Klant eraan herinnerd dat het gebruik van bepaalde producten onderworpen kan zijn aan lokale regelgeving. Het is dan aan de Klant om te informeren naar het al dan niet bestaan van lokale regelgeving die van toepassing is op zijn lokale sportbeoefening. 


 

De Producten zijn bedoeld voor redelijk gebruik en in overeenstemming met de informatie en instructies die aan de Klant zijn meegedeeld.

De Klant erkent op de hoogte te zijn van de veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van het Product en zijn wettelijke verplichtingen. 


 

15.2 Bewaring van het Product en verbod op onderverhuur

De Klant huurt het Product uitsluitend voor zijn persoonlijk gebruik of dat van een minderjarige (voor de producten die zijn aangegeven als bedoeld voor laatstgenoemde) en voor normaal gebruik. 

Indien abnormaal gebruik/slijtage van het Product wordt vastgesteld, behoudt DECATHLON zich het recht voor om een vergoeding van de schade te eisen. 

Het is de Klant verboden het Product uit te lenen of onder te verhuren, in het bijzonder in het kader van een beroepsactiviteit.


 

15.3. Verplichtingen in geval van diefstal van het Product

De Gebruiker verbindt zich ertoe elk verlies, poging tot diefstal of diefstal van het Product of zijn toebehoren bij DECATHLON en bij de politie aan te geven (cumulatieve verplichting), en dit binnen 24 uur na de ontdekking van het verlies of de diefstal (resultaatsverbintenis voor de Gebruiker). 


 

In geval van diefstal of poging tot diefstal van het Materiaal door de Gebruiker, van verduistering of enige schade veroorzaakt door de niet-naleving van de gebruiksregels, de geldende regelgeving of de voorwaarden van deze AHV, behoudt DECATHLON zich de mogelijkheid voor een vordering tegen de Gebruiker in te stellen bij de rechtbank voor zijn totale schade.


 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op en de daadwerkelijke bescherming van het Product.

 


 

15.4 Onderhoud van het Product 

Sommige huuraanbiedingen omvatten of bieden een betalende optie of een inbegrepen service voor reparatie en onderhoud. Indien van toepassing, als de Klant hierop heeft ingeschreven, wordt ervan uitgegaan dat, behalve in geval van normale slijtage, het alleen DECATHLON toekomt om de aard van de reparaties te bepalen. DECATHLON zal de Klant enkel de vervangen onderdelen factureren tegen de publieksprijs inclusief btw (behalve de onderdelen vermeld in de bijlage van de betreffende huuraanbieding). Deze bedragen worden rechtstreeks door DECATHLON geïnd of door de klant zelf in de winkel betaald bij het terugbrengen van het product. 


 

Als er sprake is van schade veroorzaakt door de (mede-)schuld van een derde, dient de Gebruiker de gegevens van deze derde over te maken aan DECATHLON, evenals een door de beide partijen ondertekend akkoord waarin de schade aan het Product beschreven wordt. Er kan een meldingsformulier per mail doorgestuurd worden aan DECATHLON.


 

DECATHLON behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen om de waarde van het gestolen, verloren of beschadigde Product terugbetaald te krijgen om zo de door DECATHLON gedragen kosten vergoed te krijgen. 


 

In geval van schade als gevolg van een fabricagefout van het Product, zijn de kosten voor rekening van DECATHLON. 

ARTIKEL 16 – WIJZIGING VAN DE AHV 

Decathlon behoudt zich het recht voor deze AHV te allen tijde te wijzigen.  In geval van wijziging van de essentiële voorwaarden van het Contract, zal DECATHLON de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. 


 

In geval van wijziging van de Huurbedragen of van de prijzen van eventuele opties, zal DECATHLON de Klant hiervan ten minste 2 maanden voordat deze wijzigingen van kracht worden in kennis stellen. 

De Klant heeft dan de mogelijkheid om zijn abonnement op te zeggen onder de voorwaarden van Artikel 10 van deze AHV, bij gebreke waarvan, na afloop van de kennisgevingstermijn, de nieuwe prijzen geacht worden door de Klant te zijn aanvaard en automatisch van toepassing zijn op het Contract. 


 

ARTIKEL 17 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor de duidelijkheid vindt u alle informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens HIER.

ARTIKEL 18 – BEËINDIGING – KLACHTEN

Artikel 18.1 Vervroegde beëindiging 

DECATHLON behoudt zich het recht voor om de Dienst te beëindigen in geval van niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen krachtens deze voorwaarden, en in het bijzonder  in geval van: 

 • valse verklaringen omtrent de identiteit van de Klant,
 • niet-retourneren van het product en de accessoires aan het einde van de door de Klant gevraagde huurperiode,
 • niet-betaling van met name een Huurbedrag of van reparaties, boetes voor laattijdige betaling of het resterende huurbedrag in geval van diefstal,
 • ernstige en herhaalde inbreuken op de gebruiksinstructies van het Product, die de integriteit, de veiligheid van het Product of van derden, of het goede imago van de Dienst kunnen schaden,
 • onderverhuur van het Product door de Klant,
 • niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van DECATHLON door de Klant,
 • gebruik van het Product in het kader van een professionele activiteit.


 

18.2 Klacht 

Indien de Klant een klacht wenst in te dienen, kan hij contact opnemen met de klantendienst: 

Klantendienst DECATHLON Belgium

DECATHLON Belgium nv - Jules Bordetlaan 1 - 1140 Evere (Brussel)

Tel.: +32(0)2.208.26.60 (van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur) en zaterdag van 9 tot 19 uur 

18.3 Toepasselijk recht en rechtsvorderingen

Het Belgisch recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen DECATHLON of de PARTNER en de KOPER of de bezoeker van de Website, onverminderd het recht van deze laatste om dwingende bepalingen van hun nationaal recht in te roepen als ze niet op het Belgisch grondgebied zouden verblijven. 

De bevoegde rechtbank in geval van een geschil is die van de woonplaats van de verweerder.